kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Aktywny Samorząd 2019

Pilotażowy Program"Aktywny samorząd" -finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zrzut ekranu 2018-02-23 09

 

Wnioski na 2019 rok. 

II czesc, MODUŁ II Pilotazowy program aktywny samorzad 
Specyfikacja Modul_II
Wniosek P
Zacznik-nr-3-Owiadczenie-o-wyraeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-
zalaczniki
Załącznik nr 1 ośwwiadczenie o dochodach
Załącznik nr 2 Zaświadczenie z uczelni 
Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcyOświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał nr1 o wysokości dochodów
Wniosek 4
Załącznik Nr 2
Wniosek P 
Wniosek 7
Pozostałe załączniki do wniosku
Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy 
Sepcyfikacja Modułu M


Rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2019 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 roku realizowane są następujące zadania wsparcia:

 

1/Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
-Obszar A zad. nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:


Załączniki do w/w wniosku:

1. Do wglądu dowód rejestracyjny posiadanego samochodu ,
2. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N),
3. Do wglądu prawo jazdy,
4. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

-Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Adresatem programu jest:

Druki do pobrania: (Moduł 1, Obszar A2)
1. Wniosek "P 
2.Specyfikacja MI, OBSZAR A Zadanie nr 2
3. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów   
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
5.  Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy .

 

ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N),

2. Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał do wglądu lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

3. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

-Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz

-Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramachprogramu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Adresatem programu jest:

​Druki do pobrania: (Obszar B1, B2)
1. Wniosek "PWniosek "O"    
2. Specyfikacja MI, OBSZAR B Zadanie nr 1 nr 2 . 
3. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów   
4. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku:
a) 
MI,OBSZAR B1 04-O Zaświadczenie lekarskie B1 osoba powyżej 16 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu 
b) MI,OBSZAR B1 04-O Zaświadczenie lekarskie B1 osoba do 16 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu 
c)MI,OBSZAR B1 05-R Zaświadczenie lekarskie B 1 i C1 dla osób posiadających dysfunkcję narządu ruchu .    
5. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów   
6. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
7. Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy .

- Obszar C, zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Adresatem programu jest:      
  • Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności 
​Druki do pobrania: (Obszar C2)
1. Wniosek "PWniosek "O"  
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot Moduł 1, OBSZAR C Zadanie nr 2
3.  Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów  
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
5. Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy 
6. Oświadczenie wnioskodawcy, obszar C zad. nr 2

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
oraz - Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 

Adresatem programu jest:     

  • Stopień niepełnosprawności,
  • Wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
  • Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • Potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Druki do pobrania (Obszar C3 i C4)
1. Wniosek "P"
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, OBSZAR C Zadanie nr 3
3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I, OBSZAR C Zadanie nr 4
4. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów  
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
6. Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy 
7. Załącznik do wniosku - oswiadczenie wnioskodawcy
8. Zaświadczenie lekarskie Obszar C 3 i C4 .  
9. Wzór Nr 9 - C3_0 - oferta cenowa (2 różne) - obszar C3
10. Wzór Nr 10 - C4_0 - oferta cenowa (2 różne) - obszar C4


ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:
 

1. Do wglądu dowód osobisty,

2. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

3. UWAGA! W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny lub jej naprawy obowiązują dodatkowo następujące druki:

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

1) wzór C3 O - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (Wzór Nr 9 - C3_0)

2) wzór C4 O - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (Wzór Nr 10 - C4)

2. Specyfikacja i kosztorys - należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania. Dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

1) wzór C3 K – specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (Wzór nr 11 - C3_K)

2) wzór C4 K – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (Wzór nr 12 C4_K)

UWAGA!

Proszę, aby wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy lub plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wzory formularzy dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

a) www.pfron.org.pl

b) www.pcproswiecim.pl .    

- Obszar D - – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Adresatem programu jest:   
  • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • Aktywność zawodowa,
  • Pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Druki do pobrania (obszar D):
1. Wniosek "P"
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I,OBSZAR D
3. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów  
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
5. Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy 

ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

* Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW
 

DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WSPARCIA z Modułu I
 

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,

2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,

4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,

5. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,

6. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia dokumentu tożsamości,

7. Co najmniej 2 oferty cenowe z planowanym kosztem całkowitym, dotyczącym zakupu przedmiotu dofinansowania UWAGA ! dotyczy tylko Modułu I, Obszarów: A1, A2, B1 i B2, C2,


- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Adresatem programu jest:
  • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • Nauka w szkole wyższej/szkole policealnej/kolegium/przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
​Druki do pobrania (Moduł II):
1. Wniosek "P"
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Modul_II
3. Załącznik nr 1- oświadczenie o wysokości dochodów  
4. Załącznik nr 2 Zaświadczenie wydane przez uczelnie/szkołe
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   
6. Zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy  

ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:
 

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosku.

* Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA Modułu II

1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości – w przypadku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,

4. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,

5. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia dokumentu tożsamości,

6. wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły/uczelni/kierunki nauki,

7. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programu Unii europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, taki dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, taki dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,

8. dokument zawierający informację, czy wnioskodawca otrzymuje od swojego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki.


Wnioski na dofinansowanie MODUŁU II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w dniach na :

- rok akademicki 2017/2018 semestr letni od 05 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
- rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. 
oraz

Wnioski na dofinansowanie MODUŁU I - na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane w dniach od 09 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2018 r.


 

UWAGA!

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, pok. nr 4, 32-600 Oświęcim, pod numerem telefonu; 33 842 42 27 lub 33 842 23 29
 

Serdecznie zapraszamy!
harmonogram

Polecamy