(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Author: Pawel

2 szkolenie w Bradford – GROW IT UP!

W dniach  3 do 6 lipca 2019r. odbyły się 2 warsztaty wyjazdowe  do metody  CALMFULNESS w ramach projektu  pn: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowane   przy wsparciu finansowym Komisji  Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, nr projektu 2018-1-PL01-KA205-050049.  Warsztaty były  zorganizowane   w ramach działania C2 w Bradford -Wielka Brytania,  trwały  4 dni (po 8 godzin każdego dnia, oraz 2 dni podróży) w dniach 2 - 7 lipiec  2019r. W warsztatach wzięła stała...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

OGŁOSZENIE wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego  z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,: na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) informuję, że w wyniku...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8018...

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. życzy Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ...

Szkolenie kardy pracującej z młodzieżą w Wielkiej Brytanii

W dniach 2- 7 luty 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty edukacji alternatywnej do metody Self Starting, które powstały w ramach projektu pn.: ” Grow it up- competences and framework for social system youth workers” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, UK- BUTERFLIES LTD, Fundację Edukacji Rozwoju i Innowacji FERI w ramach programu Erasmus +. W warsztatach w Wielkiej Brytanii wzięło udział 12 osób - pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,...

Konkursy ofert – ogłoszenia

Informujemy, iż zostały ogłoszone następujące konkursy ofert: - na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r., - na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r., - na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Szczegóły dostępne są tutaj: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7286...

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Znak referencyjny: DD.032.3.2018.rew. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7096 ...

Inauguracyjne spotkanie projektowe

Dnia 22 października odbyło się 1 międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji non profit UK BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii, Fundacji FERI z Krakowa oraz PCPR wraz z ekspertami pracującymi na co dzień z młodzieżą i znającymi ich potrzeby rozwojowe. Omówione zostały pierwsze z wypracowanych materiałów, m.in. opis metody SELF-STARTING, kwestionariusz do przesiewowego badania poziomu i rodzaju stresu u młodzieży, karty pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz trudności szkolnych i społecznych u młodzieży, zdefiniowano obszary na które należy zwrócić...

Zapraszamy do udziału w Rajdzie Rowerowym

43 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej odbędzie się w dniu 24.09.2017. Osoby chętne prosimy o zapisanie się za pośrednictwem Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej najpóźniej do dnia 06.09.2017r. Program i szczegóły w linku: http://www.btcbb.pl/rodzinne-rajdy-rowerowe.html oraz na fb: https://www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Bema 4  Oświecim tel: 33 841 15 95 pcpr.pieczazastepcza@gmail.com...

Wielkość czcionki
Kontrast