kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej

plakat-news

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
RODZINY ZASTĘPCZEJ
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697):
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

WAŻNE:

• Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
•  W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.
 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Szkolenie dla kandydatów zakwalifikowanych wstępnie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpocznie się po utworzeniu się grupy kandydatów (co najmniej 6 osób).
 

Polecamy