(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Aktywny Samorząd

UWAGA !

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął
decyzję o uruchomieniu  w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(Moduł I, obszaru C, zadanie nr 1)

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Adresatem programu jest:

1/ znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

2/ zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

3/wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,

4/dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

DRUKI do pobrania:

1.Wniosek „P” lub „O”,

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – obszar C zadanie 1,
 2. Klauzula informacyjna,
  4. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości dochodów,
  5. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu,
  6. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (C1),

Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO  w/w WNIOSKU:

 1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 3. kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu, której występuje opiekun prawny,
 4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,
 6. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia/skan dokumentu tożsamości,
 7.  Dwie ofert cenowe z planowanym kosztem całkowitym, dotyczącym zakupu przedmiotu dofinansowania.
 8. Zlecenie na zaopatrzenia w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  można składać do dnia 30 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, pok. nr 4 codziennie w godzinach urzędowania jednostki.

Zapraszamy

Pobierz pliki

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2019 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

UWAGA ! Ponadto w bieżącym roku PFRON uruchomił dodatkowe formy wsparcia w ramach „Aktywnego samorządu” umożliwiając pomoc dla kolejnej grupy osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcję słuchu, wzroku oraz ruchu!

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”

W 2019 roku realizowane są następujące zadania wsparcia:

1/Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
– Obszar A zad. nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

– Obszar A zad. nr 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
 • Dysfunkcja narządu słuchu.

– Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 • Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • Wiek aktywności zawodowej,
 • Dysfunkcja narządu ruchu.

– Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej,
Dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

– Obszar B, zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja obu kończyn górnych/narządu wzroku.

– Obszar B, zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu wzroku.

– Obszar B, zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny /umiarkowany stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu słuchu,
Trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Pomoc udzielona w ramach obszaru B.

– Obszar B, zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Pomoc udzielona w zadaniu:1,3,4,
Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności

– Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,

– Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz

– Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Stopień niepełnosprawności,
Wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie,
Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
Potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

– Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny stopień niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do 18/wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
Zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

– Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Aktywność zawodowa,
Pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

– Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

Znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności,
Nauka w szkole wyższej/szkole policealnej/kolegium/przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

Moduł I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON/wobec Realizatora programu
Moduł II – przerwa w nauce

Wnioski na dofinansowanie
MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą
wydawane oraz przyjmowane
w dniach na :

– rok akademicki 2018/2019 semestr letni od 01 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
– rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy od 10 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

oraz

Wnioski na dofinansowanie

MODUŁU I – na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą
wydawane oraz przyjmowane w dniach od 16 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r.

Uwaga !

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, pok. nr 4, 32-600 Oświęcim, pod

numerem telefonu; 33 842 42 27 lub 33 842 23 29

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia
przez samorząd powiatowy
o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania
wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania
umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania
w 2019 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach roku
szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Upływa
termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na
środki potrzebne na realizację programu
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd
powiatowy sprawozdania
z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r.
30.08.2020 Termin rozliczenia środków
finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu– do tego dnia
wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
Pobierz harmonogram
Pliki do pobrania
Wielkość czcionki
Kontrast