kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Kompetencje wychowawcze przyszłości - Edukacja Alternatywna i doskonalenie zawodowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Fundacją UK-Butterflies LTD, realizuje ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości - edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”.

1 (3)

Głównym celem projektu jest podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników 3 instytucji zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, tj., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Dom Dziecka w Oświęcimiu, dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. Strategicznymi celami ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia są realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności oraz poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia. Osiągnięcie celu projektu nie byłoby możliwe bez pełnego zaangażowania partnera brytyjskiego, który dysponuje ogromną wiedzą i doświadczeniem w skutecznej pomocy młodzieży wykluczonej społecznie i zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz jest członkiem rozbudowanej sieci współpracujących na terenie Bradford instytucji zajmujących się pomocą. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych osób dorosłych. Współpraca ponadnarodowa pozwoli na wykorzystanie odmiennych uwarunkowań, porównanie rozwiązań funkcjonujących w obu krajach-ich słabych oraz mocnych stron. Po zakwalifikowaniu projektu do realizacji i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie zawarta umowa o współpracy ponadnarodowej.
Założeniem projektu jest wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy, kładącym szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności interwencji EFS w UE. Proces wymiany doświadczeń zapewniony zostanie dzięki comiesięcznym telekonferencjom, których jednym z celów będzie wymiana informacji nt. efektów wdrażania rozwiązań w krajach partnerstwa.

Kluczowym zadaniem staną się zorganizowane z Wielkiej Brytanii Warsztaty Edukacji Alternatywnej. Wezmą w nich udział wszyscy delegowani do udziału pracownicy PWO, PCPR i DD. W sumie zorganizowanych zostanie 6 wyjazdów, dla 6 osób każdy. W zależności od złożoności konkretnych metod trwać będą 4 lub 7 dni. Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).

3 (3)

Założenia projektu zostały przygotowane w poszanowaniu zaleceń Komisji Europejskiej inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, które wskazują m.in. na konieczność zawiązywania takich partnerstwa przy programowaniu funduszy strukturalnych oraz dostępie do nich poprzez angażowanie właściwych zainteresowanych stron na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności właściwych władz publicznych. Dlatego zaangażowanie Starostwa Powiatowego jako Wnioskodawcy i 3 instytucji pomocowych-odbiorców wsparcia pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów. Zapewniona zostanie możliwość wdrożenia poznanych rozwiązań systemowo i rekomendowanie ich innym instytucjom działającym w tym obszarze (na terenie powiatu a po pozytywnej weryfikacji ich skuteczności na terenie Województwa Małopolskiego).

5 (4)

Projekt jest spójny z celami Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, wpisując się w jego Priorytet I: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Dodatkowo wpisuje się w cel II.4 Rozwój kapitału ludzkiego określony w Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz w cel szczegółowy 5 Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli określony w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Jednocześnie koresponduje z kierunkami interwencji wskazanymi w ww. Strategii jak np. lepsze dopasowanie szkolnictwa do potrzeb gospodarczych, społecznych i rynku pracy, upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym w oparciu o kształcenie praktyczne i lepsze dopasowanie szkoleń dorosłych do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Link do strony na Facebooku


loga_ue_new