(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Erasmus+ Level up

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy  z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED z Irlandii realizuje projekt  ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych pn.: „Level up- competensces  of the future”, numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624, dofinansowany przez Komisję Europejską. Projekt ma charakter   współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i  będzie realizowany w okresie  24 miesięcy; rozpoczął się  1 listopada 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji  na realizację projektu wynosi 226 330,00 EUR.

Projekt ma na celu  opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających w sektorze pomocy socjalnej. Wypracowane rezultaty służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji tj. umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnozujących wspierających proces analiz i obserwacji w pracy z klientem. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników sektora pomocy społecznej. Wypracowane narzędzia w ramach adaptowanej metody pozwolą na wyposażenie ich w podstawowe kompetencje wymagane na ich stanowiskach pracy, które do tej pory nie były ujednolicone i wypracowane. Głównym celem projektu jest  adaptowanie metody pracy Familly Star  z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, która jest stosowana przez pracowników sektora pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Umożliwienie jej wdrożenia i wypracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z podręcznikiem ich użytkowania bezpośrednio  wpłynie na rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie w erze cyfrowej pracowników pomocy społecznej.  Zestaw wiedzy, umiejętności i narzędzi zaciągniętych z metody Family Star będzie stanowić dla pracowników kryteria w oparciu o które pracownik socjalny będzie mógł diagnozować rodzinę, ich członków oraz udzielić pomocy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

 • innowacyjna metoda pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej adaptowana do zastosowania w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie doświadczeń brytyjskich i irlandzkich.
 • czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 20 osób każde, wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metody Family Star i umiejętności zastosowania opracowanych narzędzi w codziennej pracy,
 • szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim,
 • opracowany zestaw narzędzi dla użytkowników metody Family Star (szczegółowy opis narzędzi zawarty jest w opisie rezultatu pracy intelektualnej O2),
 • poradnik dla pracowników pomocy społecznej do pracy z rodziną w tym do narzędzi do diagnozy oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy w ramach programu FAMILY STAR,
 • międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań między partnerami w zakresie wsparcia edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu:

 • raport z walidacji użyteczności adaptowanej metody w codziennej pracy użytkowników,
 • konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Wicklow dla około 40-50 osób,
 • mailing upowszechniający rezultaty projektu – baza z min. 2000 rekordami (np. w formie newslettera), w tym rozesłanie do odbiorców i instytucji/organizacji pomocy społecznej z Polski, Irlandii i Wielkiej Brytanii ale również innych krajów europejskich (Niemcy, Bułgaria, Rumunia i inne).

Standard Metody Familly Star będzie zawierał:

 • Narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę posiadanych kompetencji i umiejętności pracowniczych, służące do określenia luk kompetencyjnych i dobór odpowiednich metod nauczania i ścieżki edukacyjnej,
 • Model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracownik pomocy społecznej,
 • Edukacyjną Ścieżkę Rozwoju pracownika pomocy społecznej.
  Risk assesment – formularz bezpieczeństwa przed wizytą domową – dla pracownika (pracownik przed wizytą domową robi rozeznanie – telefonicznie na temat bezpieczeństwa przed odwiedzeniem rodziny w domu, np. czy sprawca przemocy jest w domu, czy w domu jest broń, kto mieszka w domu, czy na posesji jest pies czy inne zwierzęta, jaki charakter ma okolica. Cel: ocena ryzyka przed wizytą w domu klienta)
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z rodziną – diagnoza oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z osobą indywidualną – diagnoza oceny kwalifikowalności jednostki do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z dzieckiem – diagnoza oceny kwalifikowalności dziecka do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Modelowy wzór planu pracy z rodziną
 • Modelowy wzór plany pracy z osobą dorosłą
 • Modelowy wzór planu pracy z dzieckiem
 • Modelowy wzór planu pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Wzory oświadczeń rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się (zgoda na przetwarzanie danych, dzielenie się informacjami z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, lekarzem, policją oraz specjalistami związanymi bezpośrednio z sytuacją danej rodziny czy jednostki)
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina wspólnie z pracownikiem
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej  – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła wspólnie z pracownikiem
 • Dokument służący dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument  służący monitorowaniu funkcjonowania rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument zasad współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, jak ma wyglądać współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami, w tym również z pracownikiem socjalnym. Art. 11 w/w. ustawy zaznacza rolę pracownika socjalnego w kierowaniu asystenta rodziny do rodziny wymagającej wsparcia)
 • Opinie do sądu w razie zaistnienia takiej potrzeby
 • Utworzenie jednolitego katalogu kompetencji i postaw pracownika pomocy społecznej i wdrożenie go w PCPR i podległym placówkom
 • Ocena pracownika przez klienta
 • Metoda Family Star pomoże inaczej spojrzeć na klienta pomocy społecznej poprzez odpowiednio skonstruowane formularze i pytania oraz ocenę pracownika przez klienta pomocy społecznej.  Jest metodą innowacyjną z uwagi na charakter wykorzystanych dokumentów oraz podejścia ”win – win”. Pracownik pomocy społecznej na równi z klientem muszą być tak samo zadowoleni z wykonanej pracy i stworzonego planu, aby nie doszło do poczucia dyskomfortu z wykonywanej pracy. Zapewni to skuteczne przezwyciężenie wypalenia zawodowego, które często dotyka pracowników tej branży.

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

Pierwsze warsztaty 25.05-30.05.2019 r.

W dniach 25-30 maja  20 pracowników pomocy społecznej z powiatu oświęcimskiego brało udział w pierwszym szkoleniu w Bradford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus +  pn.: “ Level up- competences of the future “ – numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624. W projekcie biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i Brzeszczach,  Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku i Stowarzyszenia Szansa. Wśród uczestników są: pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin, asystenci rodzin, opiekunowie, wychowawcy, psycholog, pedagog i kadra zarządzająca.

Podczas szkolenia  zostały opracowane standardy pracy i znormalizowane dokumenty dotyczące usług społecznych w  Polsce w oparciu o metody brytyjskie i irlandzkie, omówione zostało jak w UK tworzona jest  sieć pomocy  instytucjonalnej tzw. social serwisy. Pracowano nad   dostosowaniem metod pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy brali udział w szkoleniach w pracy z trudnym klientem, nauczyli się jak korzystać w pracy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Omówione zostały role w zespole oraz  brytyjskie i polskie  dobre praktyki, metody pracy w pomocy społecznej .Przeprowadzony został warsztat zarządzania czasem.

Tworzenie sieci pomocy przy udziale organizacji non-profit  w Wielkiej Brytanii jest ukierunkowane na cel, koncentruje się na tworzeniu, kultywowaniu i wykorzystywaniu relacji międzyludzkich oraz wolontariacie jako formie inicjacji do zawodu. Obecny model naszego projektu zakłada, że ​​na  funkcjonowanie sieci wpływają różne czynniki na poziomie indywidualnym, zawodowym i organizacyjnym, co prowadzi do zwiększonej widoczności, siły, wydajności pracy, organizacyjnego dostępu do informacji strategicznych i sukcesu zawodowego. Dostęp do informacji i kapitału społecznego proponuje się jako mechanizmy ułatwiające efekty sieciowania na wyniki. Wspólna praca daje więcej niż samodzielna praca! Więc proszę, połącz się z siecią! To naczelne hasła powodujące, że organizacje ze sobą współpracują a nie rywalizują. Omówione zostały również :diagnoza problemów w pomocy społecznej, problemy z nadmierną dokumentacją,  dokumentacja serwisowa i polityka  współpraca z klientem w UK.

Specjalne podziękowania dla  Pana Darryla Smitha z Rady Bradford, Karoliny Dybały z CNet, Sharata Hussaina z kościoła St Mary Magdalene za wsparcie i udział w naszym projekcie.

Wielkość czcionki
Kontrast