8 grudnia 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Oświęcimski przystąpił do programu „Aktywny Samorząd w 2013 roku. W związku z przystąpieniem do realizacji pilotażowego programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie do odwiedzenia strony internetowej bip.powiat.oswiecim.pl lub zgłaszanie się do tutejszego PCPRu, ul. Bema 4, pokój 1, tel. 033 842 42 27 lub 033 842 23 29 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa modułów wsparcia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na 2013/2014 rok akademicki/szkolny,
I semestr nauki będą przyjmowane od 10.09.2013 do 10.10.2013 r.
Wnioski na dofinansowanie w powyższych modułach będą wydawane i przyjmowane w ramach modułu I w dniach od 02.04.2013 do 30.09.2013 roku, a w ramach modułu II w dniach od 02.04.2013 do 02.05.2013 roku (I transza przyznanych środków finansowych przez PFRON), a następnie do 30.09.2013 (II transza po przyznaniu środków finansowych przez PFRON), natomiast w 2014 roku wnioski dotyczące modułu II będą wydawane i przyjmowane już od 01.02.2014 do 1.03.2014r.

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w następujących Modułach:

1. MODUŁ I
LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJACYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
I   ZAWODOWĄ, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON: 5.000 zł,
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
* kurs/egzaminy – maksymalna kwota dofinansownia ze środków z PFRON – 1.500 zł
* pozostałe koszty –  maksymalna kwota dofinansownia ze środków z PFRON – 600 zł
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 25%
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON:
1) osoba niewidoma – 30.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie – 20.000 zł

2) dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiąca powód
wydania orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł

3) osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON:
1) osoba głuchoniewidoma – 4.000 zł
2) pozostałe osoby – 2.000 zł
c)   Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON: 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
1) zwiększenie kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będacej adresatem programu,
2) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania  zostanie potwierdzona przez eksperta.
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON: 2.000 zł
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON:
–       w zakresie ręki – 9.000 zł,
–       przedramienia  – 20.000 zł,
–       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
–       na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
–       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
–       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
–       refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON –
nie więcej niż 200 zł
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
* maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON
–       w zakresie ręki – 2.700 zł,
–       przedramienia  – 6.000 zł,
–       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
–       na poziomie podudzia  – 4.200 zł,
–       na wysokości uda – 6.000 zł,
–       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł,
–       refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON –
nie więcej niż 200 zł
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 10%
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
* minimalny udział własny wnioskodawcy: 15%
*maksymalne dofinansowanie ze środków z  PFRON: 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej  niz 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą
zależną.

2. MODUŁ  II
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

      W ramach modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2013 roku wynosi:
1) dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł,
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł,
3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności –  800 zł,
b) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.
Powyżej wskazane kwoty
– Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających w 2013 roku studia lub naukę w szkole policealnej lub kolegium, dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) w ramach modułu II przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.
– W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 ADRESAT PROGRAMU (Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 1
Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar A Zadanie nr 2
Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B Zadanie nr 1
Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 1
Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2
Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4
Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D
Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
ADRESAT PROGRAMU (Moduł II):
–        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
–        nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Moduł I, obszar A, zadanie nr 1- pomoc w zakupie/montażu oprzyrządowania do posiadanego smaochodu (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, Obszar A, zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (wniosek osoby niepełnosprawnejlub wniosek opiekuna  zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, Obszar B, zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją wzroku (zał. Nr 2a), zaświadczenie dla osób z dysfunkcją kończyn górnych (zał. Nr 2b), oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar B, zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, zaświadczenie lekarskie,oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar C, zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie eletrycznym (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 2a), oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar C, zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar C, zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowowczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna,zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 2c), oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar C, zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 2c), oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł I, obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności  zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, oświadczenie o dochodach (zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wniosek osoby niepełnosprawnej lub wniosek opiekuna, oświadczenie o dochodach
(zał. Nr 1), zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) oraz zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz PFRON)

Wymagane dodatkowe załączniki do wniosku MODUŁ I:

1/ Kserokopia aktualnego orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawnoęci (osoby do 16 roku życia),
2/ kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
3/ kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której wystepuje opiekun prawny,
4/ zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku.
5/ penomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności.
6/ dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,
7/ do wglądu dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny posiadanego samochodu
(moduł I, obszar A, zad. nr 1),
8/ dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów.

Wymagane  dodatkowe załączniki do wniosku MODUŁ II:

POTRZEBNE DOKUMENTY W RAMACH programu „Aktywny samorząd – MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”

1/ Kserokopia aktualnych dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności,
2/ wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokumkent potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego,
3/ Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły/kierunki nauki,
4/ W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programu Unii europejskiej- wystawiony przez własciwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzajacy zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, taki dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
5/ dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,
6/ dokument zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki,
7/ dokument potwierdzający odbywanie stażu,
8/ zaświadczenie o średniej ocen wyliczonej na podstawie ocen, z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (wszystke oceny z egzaminów i zaliczeń wpisane do indeksu). Zaświadczenie to musi być wydane przez własciwą jednostkę organizacyjną szkoły, a średnia ocen powinna zostać wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie niezbędne dokumenty znaleźć można tutaj