21 kwietnia 2019

Informujemy, iż zostały ogłoszone następujące konkursy ofert:
– na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.,
– na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.,
– na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami oraz do składania ofert.

http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7332

http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7333

http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7334