11 czerwca 2019

OGŁOSZENIE
wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego  z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Stowarzyszenie DELFIN, ul. Żuradzka 3B, 32-300 Olkusz

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących  zadań publicznych:

    • Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Wysokość przyznanych środków publicznych:

  • 110000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

[edgtf_button size=”medium” type=”outline” text=”Pobierz dokument” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://pcproswiecim.pl/wp-content/uploads/2019/06/ogłoszenie_wyników.docx” target=”_blank” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]


Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm):

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.