8 czerwca 2021

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu  Oświęcimskiego na lata 2021 – 2027”®

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Oświęcimiu dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu  Oświęcimskiego  na lata 2021 – 2026”

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Strategii będącej przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność w zakresie polityki społecznej oraz przedsiębiorców do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu Strategii.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji
od  8  czerwca 2021r.  do 20  czerwca 2021 roku drogą elektroniczną poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  na adres: pcpr@powiat.oswiecim.pl  lub przez portal ePUAP.

Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanej Strategii oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

UWAGA:

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Tomasz Bielecki

Dyrektor PCPR

*Na podstawie Art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup zczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

Link do strategii

Strategia Powiatu Oświęcimskiego

Link do formularza konsultacji :

Formularz konsultacji Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026