24 czerwca 2021

Projekt „Pokonajmy kryzys” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0462/19

 

ROZEZNANIE RYNKU

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Realizacja wsparcia z zakresu: Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających przewlekłego stresu                         w wymiarze 260 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu
o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne – dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

 1. Warunki współpracy
 2. Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwca 2021 r. do 28.02.2022 r.
 3. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestników na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
 4. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
 5. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.
 6. W związku z występowaniem sytuacji epidemiologicznej, Zleceniodawca przewiduje
  w wyjątkowych sytuacjach, możliwość realizacji usługi telefonicznie
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej.
 7. Realizacja usługi telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskani każdorazowej pisemnie wyrażonej zgody Zleceniodawcy.

 

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Dysponują osobami spełniającymi następujące warunki

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa.
 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji indywidualnego poradnictwa dla dzieci oraz osób dorosłych.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia – dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być wymagane przed zawarciem umowy.

 

 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.
 2. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 3. cena usługi brutto – 80 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 80

 

 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia – 20% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 20

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie:

Cminnajniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej
  z przedmiotem zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 20 punktów,
  na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu w formularzu oferty.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

do10 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo – 5 pkt,

powyżej 10 do 30 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo – 10 pkt,

powyżej 30 do 50 osób dla których wykonawca zrealizował indywidualne poradnictwo – 20 pkt,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

 1. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę za godzinę netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: pcpr.pk@gmail.com lub osobiście w siedzibie
PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 02.07.2021 do godz. 12.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

 1. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy
  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej
  po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej
  ich akceptacji.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
  i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.