18 sierpnia 2021

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą; ” Nowe wezwania- lepsza przyszłość’  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Ogłoszenie o wynikach