16 września 2021

 

NAZWA PROJEKTU: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
OKRES REALIZACJI: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 r.
REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” pozyskało kwotę 1 273 594 zł, która zostanie przeznaczona na zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19
w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji ich zadań. W ramach wsparcia, dzieci otrzymają sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt multimedialny oraz środki ochrony osobistej, które przeznaczone będą również dla rodzin.  84,28% kwoty potrzebnej do realizacji programu pochodzi ze środków z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a 15,72% stanowi współfinansowanie krajowe. Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

 

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych)
  3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 

Efektami działań projektu jest podpisanie co najmniej 153 umów użyczenia, w tym dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach oraz Wioski Dziecięcej w Rajsku, dotyczących sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: sprzętu multimedialnego (laptop, drukarka, głośnik, słuchawki, myszka), oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, środków ochrony osobistej (płyn dezynfekcyjny, maseczki, rękawiczki) oraz zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wsparcie będzie udzielane również nowopowstałym rodzinom, aż do wyczerpania asortymentu.