17 listopada 2021

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0036/20.

Wzorem lat ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będzie realizował  projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Projekt realizowany będzie w okresie 20 miesięcy tj. od 01 listopada 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

 Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   w tym osób niepełnosprawnych oraz dzieci  i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej na terenie Powiatu Oświęcimskiego z którymi zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.

W projekcie założono zwiększony udział kobiet (co najmniej 36) jako odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

Nabór uczestników  do projektu prowadzony będzie w okresie od listopada 2021r. do grudnia 2021r.

 Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów, zgodnie z następującą punktacją:

 a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczone z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Podrozdział 1.2 pkt 33 Regulaminu konkursu – 5 punków;

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 punktów;

c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 punktów;

d) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – 5 punktów;

e) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w wytycznych w zakresie rewitalizacji  w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 punktów;

f) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

g) osoby u których występują powody udzielenia pomocy określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 1 pkt za każdy stwierdzony powód;

h) ze względu na preferowany udział kobiet,– każdej kobiecie zostanie dodany dodatkowy 1 pkt za płeć.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika,
 • realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami,
 • realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów PCPR Oświęcim,
 • realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu  przewiduje się:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) – celem tych usług jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (usługi tego rodzaju będą realizowane jedynie uzupełniająco);
 • oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;
 • usługi asystenta rodziny;

Projekt przewiduje zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej przy współpracy z podmiotami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie:

 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. staże (od 3 do 6 miesięcy), praktyki zawodowe, wolontariat;
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika  w środowisku pracy;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji oraz inne usługi aktywnej integracji jeśli ich zastosowanie zostanie stwierdzone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb UP.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym będą realizowane tylko wówczas, gdy ich celem będzie wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie  w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 976 995,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 829 995,00 zł.
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 147 000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Telefon do kontaktu:  798 435 633

 Adres biura projektu:

ul. Dąbrowskiego 139,

32-600 Oświęcim

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl

Regulamin uczestnictwa