22 marca 2022

Powiat Oświęcimski w 2022  roku otrzymał dofinansowanie na realizację programów osłonowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących wspierania osób niepełnosprawnych finansowanych
z Funduszu Solidarnościowego tj. „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w łącznej wysokości 787 975,50 zł. Realizatorem programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 kierowany jest do opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych wymagających doraźnej i czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad członkami rodziny wspólnie z nim zamieszkałymi. W ramach tej pomocy można otrzymać wsparcie w postaci usług opiekunów świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz wsparcie świadczone w ośrodku całodobowym w formie 14 dniowego pobytu.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 kierowany jest do osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i oczekują usług tzw. asystencji osobistej. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej udziela wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, w wyjściu z domu do wybranych przez uczestnika miejsc, w załatwianiu spraw urzędowych oraz  asystuje osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z dóbr kultury.
Wsparcie świadczone osobom niepełnosprawnym cieszy się dużym zainteresowaniem, przynosi korzyści zdrowotne i społeczne  zarówno osobom niepełnosprawnym , jak również ich opiekunom, którzy sprawując bezpośrednią opiekę nad swoimi bliskimi mają wytchnienie i czasową możliwość  odciążenia od codziennych trudnych obowiązków i czas na regeneracje i wypoczynek.
Programy osłonowe mają na celu zapobieganie marginalizacji społeczności osób niepełnosprawnych, ich izolacji , a asystencja osobista umożliwia osobom niepełnosprawnym  poprawę  jakości życia, aby było ono bardziej niezależne ,aktywne i samodzielne.
Rozpoczynając realizację działań osłonowych w 2019 roku ze wsparcia w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa‘’ skorzystało 30 osób niepełnosprawnych korzystających z tzw. poradnictwa specjalistycznego  w tym: usług rehabilitacyjnych, porad psychologicznych i porad dietetycznych. W  2020 roku  ze wsparcia skorzystały  63 osoby niepełnosprawne, które w ramach programu korzystały
z usług rehabilitacyjnych ogólnousprawniających i specjalistycznych metodami Bobath i Mc Kenziego. W 2021 roku przez Powiat Oświęcimski realizowane były  już dwa programy osłonowe tj. „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Łącznie w powyższym roku z programów skorzystało 149 osób niepełnosprawnych w tym: ze świadczeń rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania 95 osób, ze świadczeń dietetycznych 2 osoby, z ośrodka wsparcia dziennego    3 osoby, z ośrodka całodobowego 20 osób, a z pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 29 osób.
Kwota środków finansowych pozyskiwanych przez Powiat Oświęcimski na realizację programów osłonowych wzrasta każdego roku. Na  2022 rok powiat otrzymał dofinansowanie na  dwa programy
w łącznej  kwocie  787 975,50  zł  z  czego  295 290 zł na  program  pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz  492 685, zł  na program pod nazwą ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2022. W ubiegłym 2021r. łączna kwota pozyskanych środków na realizację w/w programów wyniosła 509 085,80 zł. Systematyczny wzrost kwot pozyskiwanych na realizację programów osłonowych pozwala nie tylko kontynuować podjęte już działania, ale również daje możliwość rozwoju systemu usług na poziomie lokalnym oraz wzrost dostępności wsparcia  dla osób tego oczekujących.