16 maja 2022

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

ogłasza

NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20

CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE (warunki obowiązkowe):
O wsparcie mogą ubiegać się
 Rodzice sprawujący opiekę nad Dzieckiem w wieku do lat 3 (urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) zamieszkali w woj. małopolskim (tj. przebywający na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu):

  • pozostający bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy
  • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy
  • pracujący, którym wsparcie w zakresie opieki nad Dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

PREFERENCJE UDZIAŁU W PROJEKCIE (warunki nieobowiązkowe):

  • osoby pozostające bez pracy lub przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym – ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3
  • mieszkańcy gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2022))
  • Rodzice Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności
  • Rodzice z niepełnosprawnościami
  • Rodzice samotnie wychowujący Dziecko do lat 3.

    Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: https://rops.krakow.pl/ w zakładce aktualności ” Małopolska niania 2,0″ https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20

Pliki do pobrania: