22 czerwca 2022

2  czerwca 2022 r. zostały  wprowadzone    zmiany  w programie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  dotyczące asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. Z usług w ramach Programu mogą korzystać obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany jest za legalny na podstawie art.2ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawnionymi do tych usług są obywatele Ukrainy, będący osobami niepełnosprawnymi ,którym został nadany numer PESEL i posiadający  dokument potwierdzający I stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, lub nieposiadający takiego dokumentu, którzy  złożą pisemne oświadczenie ( wzór oświadczenia  poniżej w załączniku ) potwierdzające legalność pobytu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i  konieczność  otrzymania pomocy i wsparcia w czynnościach dnia codziennego przez asystenta osobistego. Obywatelom Ukrainy przysługuje 30 godzin miesięcznie usługi asystencji osobistej za którą nie pobiera się opłat.  W przypadku konieczności świadczenia usług asystencji osobistej  niepełnosprawnym  dzieciom do 16 tego roku  życia  z  terenu Ukrainy wniosek składa: przedstawiciel  ustawowy lub opiekun tymczasowy, albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

oświadczenie obywatela ukrainy AOON