1 lutego 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. oraz zaprasza do udziału w komisji konkursowej.

Poniżej zamieszczono stosowną dokumentację.