23 lutego 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu na podstawie Uchwały Nr 114/622/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 01.06.2021r. w związku z art. 93 ust. 2, art. 114 – 121, art. 180 pkt 2, art. 190 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla 25 dzieci w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2025r.

Zapraszamy do składania ofert.