2 października 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Poniżej w załącznikach zamieszczono stosowne dokumenty.
W dniu 24.10.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert,  poniżej w załącznikach zamieszczono ogłoszenie o wyniku przedmiotowego konkursu.