23 listopada 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
pn: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2028 r. „

Szczegółowe informację  zawarte w poniższym linku.

https://bip.malopolska.pl/pcproswiecim,a,2366220,otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html