PAKIET SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  informuje, iż przystąpiło do realizacji programów organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność”

Programy  „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” są adresowane do osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wsparcie niezależności oraz ułatwienie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA:

dofinansowanie na wynajem w okresie 36 miesięcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta

Dofinansowanie w ramach niniejszego wsparcia mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
  z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne,
 2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 3. złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
 4. złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

DOSTĘPNE MIESZKANIE:

dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych

Dofinansowanie w ramach niniejszego wsparcia mogą uzyskać osoby, które:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne,
  z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
 2. złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych
  w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz do poziomu zero,
 3. przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 4. na dzień złożenia wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” będą przyjmowane w trybie ciągłym  do dnia 31.12.2023 r.
 2. Wnioski  w ramach programu „Dostępne mieszkanie”  będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 31.12.2024 r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie pomocy w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej potrzebne jest:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w celu zalogowania się do systemu SOW,
 • Profil zaufany

Więcej informacji o tym, jak założyć Profil zaufany, włącznie z filmem instruktażowym, znajde się na portalu SOW, a także:

 • na Portalu profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dla osób mieszkających na terenie powiatu oświęcimskiego właściwym jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
ul. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim,
nr tel. 033/ 842-23-29 lub 033/842-42-27

Więcej informacji na temat realizowanych programów można uzyskać na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Dostępne mieszkanie – załączniki do wniosku

 • skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
 • skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej – od 16 -18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego,
 • skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW  – w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (nie zawiera symbolu 05-R lub nie wskazuje dysfunkcji narządu ruchu stanowiącej przyczynę jego wydania)
 • skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy
 • umowy sprzedaży i zakupu mieszkania (umowy nie są wymagana na etapie składania wniosku; należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia)
 • umowa zamiany mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umowy jest warunkiem otrzymania wsparcia)

Mieszkanie dla absolwenta – załączniki do wniosku

 • skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW  –
 • w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji słuchu stanowiącej przyczynę jego wydania),
 • skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy ,
 • umowa najmu mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z oświadczeniem, że mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności; załączenie umowy i oświadczenia jest warunkiem otrzymania wsparcia).