Pobyt w każdym z domów jest odpłatny w wysokości 70% dochodu osoby umieszczanej, nie więcej jednak niż do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku).

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2022 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 marca 2022r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2022 wynosi odpowiednio:

  • DPS Bobrek – 5 378,10 zł,
  • DPS Bulowice – 4 667,39 zł,
  • DPS Zator – 5 302,03 zł.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.