Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach z placówką w Brzeszczach, działający na terenie Powiatu Oświęcimskiego, przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka oferuje szereg zajęć prowadzonych w ramach terapii zajęciowej. Pracownicy dbają o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie uczestników w społeczeństwie, dzięki profesjonalnie wyposażonym pracowniom oraz organizacji wycieczek krajoznawczych, imprez integracyjnych i kulturalnych. W PŚDS można również skorzystać z pomocy psychologa oraz pracownika socjalnego.

Wniosek o skierowanie do domu samopomocy należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt, dołączając dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Decyzję o skierowaniu do placówki wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z upoważnienia Starosty Oświęcimskiego.

Szczegółowych informacji na temat odpłatności i funkcjonowania Domu można zasięgnąć na stronie internetowej lub w siedzibach placówki.