Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

ul. Dąbrowskiego 139, tel. (33) 476 01 03, +48 510 374 573


PROGRAM KOREKCYJNO-EDUAKCYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE- Trwa ciągły nabór do programu


PROGRAM POKONAJMY KRYZYS- Trwa ciągły nabór do programu

https://pcproswiecim.pl/projekty-unijne/pokonajmy-kryzys/

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu świadczy pomoc dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej. Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie itd.

Oferujemy pomoc w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Pomoc świadczona jest bezpłatnie. Zapewniamy profesjonalną obsługę i dyskrecję. Można skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00

tel. (33) 476 01 03
+48 510 374 573

e-mail: wsparcie@akcja.pl

Pamiętaj! Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów:

 1. przemoc domowa – doświadczanie, stosowanie
 2. konflikt  małżeński, partnerski ( zdrada, rozpad związku, rozwód )
 3. konflikt rodzinny
 4. kryzys w kontaktach z dziećmi
 5. problemy wychowawcze
 6. przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny;
 7. nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
 8. utrata bliskiej osoby (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem osoby bliskiej
 9. myśli, próby, zamachy samobójcze
 10. nadużycie seksualne
 11. traumatyczne zdarzenie (np. napad, wypadek komunikacyjny, katastrofa, doświadczenie przestępstwa)
 12. uzależnienie, współuzależnienie, DDA
 13. trudności w relacjach społecznych, interpersonalnych
 14. niepełnosprawność
 15. kryzysy wartości lub wiary
 16. inne sytuacje zagrażające życiu i  zdrowiu.

Kryzysy i trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju takie jak:

 1. urodzenie dziecka,
 2. rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej,
 3. dorastanie dzieci,
 4. okres usamodzielniania się dzieci ,
 5. przejście na emeryturę,
 6. wchodzenie w tzw. ”jesień życia”
 7. śmierć współmałżonka,

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.

Celem pracowników POIK jest:

 1. udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz osobom znajdującym się w krytycznych momentach swojego życia
 2. udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych
 3. odbudowanie w osobach doświadczających trudnych sytuacji życiowych tego co zostało zniszczone – wiary w siebie i zdolności podejmowania własnych decyzji i wyborów, zdolności do działania w obronie własnej i własnych praw
 4. prowadzenie indywidualnych programów pomocy
 5. udzielanie informacji telefonicznej (wsparcie) – oferta dla osób szukających pomocy, chcących zachować anonimowość
 6. zabezpieczenie osobom noclegu, w nagłych sytuacjach kryzysowych, przez krótki okres czasu

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

 1. udzielanie wsparcia,
 2. edukacja klienta odnośnie przysługujących mu praw i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej,
 3. udzielanie istotnych dla klienta informacji,
 4. konsultacje psychologiczne,
 5. konsultacje prawne,
 6. konsultacje pedagogiczne,
 7. poradnictwo rodzinne,
 8. mediacje rodzinne,
 9. konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnień, DDA
 10. rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze,
 11. interwencje w sprawach klientów w instytucjach
 12. wejścia w środowiska rodzinne,
 13. współpraca z instytucjami,
 14. zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej,

Pomaganie osobom doświadczającym kryzysów i doznającym przemocy jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania zainteresowanych pomocą, ich rodzin oraz instytucji i służb społecznych.

W związku z tym POIK współpracuje z:

 1. Policją,
 2. Strażą Miejską,
 3. Prokuraturą,
 4. Sądami, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
 5. Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. Zespołami Interdyscyplinarnymi,
 7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 8. Placówkami Oświatowymi, Miejskimi/Gminnymi
 9. Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 10. Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

Ponadto Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny osoby w przemoc współpracuje z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.

Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.) osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora oraz osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Usługi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu realizowane są przez następujące formy działania:

 1. Interwencja Kryzysowa,
 2. Konsultacje, poradnictwo,
 3. Poradnictwo Specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne (konsultant ds. uzależnień) i prawne,
 4. Mediacja rodzinna,
 5. Praca socjalna w formie wsparcia, informacji, porady,
 6. Prowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców

Przemocy w Rodzinie (poradnictwo indywidualne i grupowe). W Ośrodku osoba poszukująca pomocy uzyska pomoc w następujących formach:

 1. opracowanie indywidualnego planu pomocy
 2. wsparcie specjalisty pracy z rodziną
 3. indywidualna pomoc psychologiczna
 4. pomoc psychologiczna i terapia kryzysu dla par,
 5. pomoc psychologiczna i terapia kryzysu dla rodzin,
 6. indywidualna pomoc dla dzieci i młodzieży przy współpracy z rodzicami,
 7. indywidualne poradnictwo prawne
 8. możliwość uczestniczenia w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tworzą:

 1. Specjaliści ds. rozwiązywania problemów w rodzinie/ Interwenci;
 2. Pracownik socjalny
 3. Psycholodzy
 4. Terapeuci
 5. Pedagodzy
 6. Prawnik
 7. Opiekunowie hostelu

Jak skorzystać z pomocy Ośrodka? Wystarczy:

 • zgłosić się osobiście w godzinach pracy Ośrodka. Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów każdego klienta.
 • skontaktować się telefonicznie. Udzielimy niezbędnych informacji i wskazówek.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

W ramach interwencji kryzysowej w uzasadnionych przypadkach Ośrodek udziela całodobowego schronienia.

Na terenie Powiatu Oświęcimskiego Uchwałą nr XLIII/303/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010r. na dzień 27.03.2010r. został powołany Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), którego siedziba mieści się w Oświęcimiu, przy ul. Dąbrowskiego 139. W dniu 1 stycznia 2016r. został on włączony w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Uchwała nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015r. na dzień 01.01.2016r.