(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Opieka wytchnieniowa- Fundusz Solidarnościowy

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Powiat Oświęcimski przystąpił w roku 2021  do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”,

Powiat oświęcimski w grudniu 2020 r.  aplikował do Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia na realizację dwóch zadań dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych.

Pierwszym zadaniem jest realizacja zadań wynikająca z programu „Opieka Wytchnieniowa”

Głównym celem programu  jest:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez  czasowe i doraźne   odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Wnioski powiatu dotyczyły przyznania środków finansowych na:

 1. wsparcia osób niepełnosprawnych w formie specjalistycznego poradnictwa/rehabilitacja domowa i pomoc psychologiczna/
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych w formie 14 dniowego pobytu w ośrodku całodobowym
 3. wsparcia osób niepełnosprawnych w formie pobytu dziennego w ośrodku wsparcia

Drugim zadaniem jest realizacja zadań wynikająca z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem programu jest:

Ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im prawa do niezależnego życia, co ma   zapobiegać ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Wniosek powiatu dotyczył przyznania środków finansowych na usługi asystenta zarówno niepełnosprawnym dzieciom do 16 tego roku życia z jak i niepełnosprawnym osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a usługi asystenta w szczególności mogą polegać na :

 1. pomocy w wyjściu z domu do wybranych przez osobę niepełnosprawną miejsc np. urzędy, instytucje finansowe , placówki służby zdrowia, placówki rehabilitacyjne , sportowe i miejsca rekreacyjne,
 2. pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego /pomoc w zakupach przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej , pomoc w ubieraniu,  oprócz  czynności typowo pielęgnacyjnych i sprzątaniu pomieszczeń /

W dniu 10.03.2021 Wojewoda Małopolski poinformował powiaty i gminy aplikujące o środki finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia na powyższe zadania o rozstrzygnięciach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i podał informacje o wysokości przyznanych środków.

Powiat Oświęcimski otrzymał:

 1. na poradnictwo specjalistyczne kwotę:                        166 906 zł
 2. na pobyt całodobowy kwotę                                              93 467zł
 3. na pobyt dzienny kwotę                                                       80 115zł
 4. na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej kwotę 235 792 zł 

Łączna kwota środków przyznana powiatowi oświęcimskiemu na realizację zadań z dwóch programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. wynosi  576 277 zł oraz  11 524zł na koszty związane z ich  obsługą programów.

Po podpisaniu stosownej umowy Wojewody Małopolskiego   z Powiatem Oświęcimskim   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu  przystąpi do ich realizacji.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programów przewidywany jest na  maj   2021  roku ,  po wcześniejszym wyłonieniu w drodze naboru  specjalistów realizujących poszczególne zadania. Realizacja zadań będzie trwać do grudnia 2021r.

W załączeniu umieszczamy obowiązujące druki wniosków, które można składać osobiście lub drogą pocztową do realizatora, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie potrzeby do PCPR w Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 842 23 29 – opieka wytchnieniowa.

Zwracamy się z prośbą o kompletne i uważne wypełninie wniosku

 

W przypadku  gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dziecka niepełnosprawnego wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Wniosek – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:

Zał_Wzór_karty_zgłoszenia_do_Programu_AOON_-_edycja_2021

Wniosek- Opieka wytchnieniowa:

 • poradnictwo specjalistyczne- rehabilitant, psycholog, dietetyk
 • opieka dzienna – 4 godz . dzieninie 
 • opieka całodobowa- 14 dni w roku

Zal_-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607013026

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Zal.-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM-1607013026 (1) (2)

 

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020

Powiat Oświęcimski przystąpił w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Program jest kontynuacją I Edycji tegoż programu realizowanego przez PCPR w roku ubiegłym.

Na dwa złożone wnioski powiatu: pierwszy dotyczący specjalistycznego poradnictwa dla 60 opiekunów osób niepełnosprawnych i drugi dotyczący pobytu całodobowego dla 40 osób niepełnosprawnych w ośrodkach do tego przystosowanych powiat otrzymał dofinansowanie w 80% realizacji zadania w wysokości 87.264 zł tylko na specjalistyczne poradnictwo. Pomoc polegać będzie na wsparciu rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie poziomu ich kompetencji w nauce: pielęgnacji, prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, a także na pomocy psychologa i dietetyka w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Pomocą mogą być objęci rodzice dzieci niepełnosprawnych, które w orzeczeniach mają spełnione łącznie wskazania z pkt 7i8 orzeczenia i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności posiadający dodatkowo tzw. kartę FIM, czyli   ocenę lekarza w zakresie pomiaru niezależności funkcjonalnej. Liczba godzin bezpłatnego wsparcia wszystkich specjalistów w br. nie może przekroczyć 40 godzin, a rodzic lub opiekun może wybrać wszystkie formy wsparcia lub jedną z nich mieszcząc się w limicie godzin.

W załączeniu umieszczamy obowiązujące druki wniosków, które można składać osobiście lub drogą pocztową do realizatora, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie potrzeby do PCPR w Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 842 23 29 – opieka wytchnieniowa.

Wielkość czcionki
Kontrast