WAŻNY KOMUNIKAT

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu informuje, iż w związku z upływem 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego wirusem SARS-CoV-2 , t.j. od 29.09.2023 r. uległy zmianie wnioski o wydanie karty parkingowej.

Ponadto Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście w siedzibie Zespołu Orzekającego z wyjątkiem:

● osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

● osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, pozostającej pod władzą i opieką rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

● osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, niepozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Plik do pobrania:

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, niezależnie od miejsca zameldowania osoby z niepełnosprawnością.

Wzór karty parkingowej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej wydawana jest wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r. o kartę parkingową może ubiegać się:

 1. osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (punkt 9 wskazań orzeczenia). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pozytywne wskazanie w punkcie 9 orzeczenia, tj. do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające  zarówno znacznie ograniczone   możliwości samodzielnego poruszania się  jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną    symbolem 04-O (choroby narządu wzroku),   05-R (upośledzenie narządu ruchu)  07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroby neurologiczne);
 2. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014r. karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Wniosek podpisywany jest w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona odnotowuje fakt braku możliwości złożenia podpisu na wniosku. Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się w dowolnie wybranym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).

Opłatę należy uiścić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4, 32 – 600 Oświęcim
Nr konta: 22 8110 1023 2003 0312 0186 0011 tytułem: karty parkingowe (imię i nazwisko)

Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał prawomocnego orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej. 
Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

Karta parkingowa wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Karta parkingowa dla placówki

Placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania, dołączając do wniosku:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) Opłatę należy uiścić na:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4,32 – 600 Oświęcim
  Nr konta: 22 8110 1023 2003 0312 0186 0011
 2. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 3. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
 4. do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście.

Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:

 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności.
 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. „koperta”. Parkowanie w tych miejscach jest bezpłatne.
 3. Dodatkowo w Oświęcimiu osoby posiadające kartę parkingową, wydaną po dniu 1 lipca 2014r., są objęte stawką zerową i mogą parkować w całej strefie płatnego parkowania w Oświęcimiu bez wnoszenia opłat.
 4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:
  B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
  B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
  B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
  B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
  B-35 – „zakaz postoju”
  B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
  B-39 – „strefa ograniczonego postoju”