Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

Wzór nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

  • 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność)
  • 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Od 1 września 2017 r. zmianie uległ także wzór legitymacji. Obecnie dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane są wyłącznie za pomocą kodu QR na wniosek osoby zainteresowanej. Legitymacje posiadają także oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim umożliwiające rozpoznawalność poza granicami kraju
Ważne: w przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia. 

 Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie zachodzi konieczność wymiany legitymacji na nowe

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Opłata w wysokości 15 zł pobierana jest wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru. Opłatę za duplikat legitymacji wnosi się na konto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim Nr konta: 54 8110 1023 2003 0312 0186 0017

Tytułem: Legitymacje – duplikaty Wniosek o wydanie    legitymacji można składać    bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również    przesłać     pocztą na adres    Miejskiego Zespołu.    Do wniosku o wydanie legitymacji należy   dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca     aktualny wizerunek osoby, której    wniosek dotyczy,    przedstawiająca   tę   osobę bez nakrycia    głowy i okularów  z ciemnymi     szkłami.      Osoba z wrodzonymi     lub nabytymi    wadami    narządu wzroku może   dołączyć   do wniosku   fotografię przedstawiającą   ją   w okularach    z ciemnymi szkłami,  a osoba   nosząca nakrycie głowy     zgodnie z zasadami   swojego wyznania – fotografię przedstawiającą    osobę   z nakryciem głowy, pod     warunkiem, że   fotografia    taka     jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.