Osoby chcące otrzymać orzeczenie zobowiązane są złożyć:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień – w oryginale,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – w oryginale (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),  
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej, tj. historię choroby z poradni specjalistycznych, wyniki badań specjalistycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologiczne, itp. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia.

Pracownicy Zespołu nie wykonują usługi ksero.

Niezbędne druki, tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej. Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.

Ważne: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Pliki do pobrania – Osoby powyżej 16 r.ż.: