Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2015 poz. 926 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.
  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. (Dz.U. z 2007 nr 230 poz. 1694 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu 
  wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. ( Dz. U. z 2021 poz. 704 ze zm. )

Mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) następujących zadań:

 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych zadań dostępne są w informatorze publikowanym na stronach internetowych PFRON pod adresem portal-sow.pfron.org.pl.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej PFRON – System Obsługi Wsparcia – dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl

Turnusy rehabilitacyjne trwają 14 dni i odbywają się w ośrodku uprawnionym do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu o niepełnosprawności i/lub wniosku lekarskim dysfunkcjami. Wszystkie ośrodki uprawnione do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem ze środków PFRON można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl.

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem.

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy ( dotyczy dofinansowania  likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych i zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny)

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to rzeczy, których dofinansowanie realizowane jest na podstawie zleceń wystawionych przez lekarza (refundacja z NFZ). Są to m.in.: aparaty słuchowe, pieluchomajtki, obuwie ortopedyczne, szkła okularowe, wózki inwalidzkie, protezy kończyn.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Formularze wniosków na 2024 rok: