FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY –  OPIEKA WYTCHNIENIOWA -2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. Środki pochodzą w całości z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024

Kwota dofinansowania  204 700,00 zł

Koszty obsługi programu 4 094, 00 zł

Powiat Oświęcimski przystąpił do rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program jest kierowany do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do 16 tego roku życia posiadającymi   orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej jest  odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych  lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych z opieką  i pielęgnacją swoich podopiecznych. Pozostawiając na kilka godzin niepełnosprawnych  członków swoich rodzin pod opieką  wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie, opiekunowie  będą  mieli czas na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne zdrowie, oraz na  załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i osobistych. Usługi będą przysługiwać wyłącznie rodzicom i opiekunom, którzy bezpośrednio i stale sprawują opiekę nad swoim niepełnosprawnym członkiem rodziny, wspólnie z nim zamieszkują i prowadzą  z nim wspólne gospodarstwo domowe. Pierwszeństwo  w uzyskaniu wsparcia będą miały osoby niepełnosprawne stale przebywające  w domu i nie  korzystające z ośrodków wsparcia, nie korzystające z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowych  domów samopomocy,  z dziennych domu pomocy , z warsztatów terapii zajęciowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą  realizowane w dwóch formach:

w ramach tzw. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
w ramach pobytu całodobowego miejscu wybranym przez osobę niepełnosprawną spełniającym kryteria dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą niepełnosprawną.

Opiekunowie wskazani  przez uczestnika programu winni posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie:

 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun medyczny
 • Pedagog
 • psycholog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka
 • siostra PCK
 • fizjoterapeuta

lub przedstawić dokument/zaświadczenie/ o co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniu w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Powiat oświęcimski otrzymał w ramach złożonego wniosku środki w wysokości 204 750 zł,
pozwoli na zabezpieczenie potrzeb 17 osób niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego  w ilości 163 godzin rocznie
oraz dla  8 osób niepełnosprawnych w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego.

Program realizowany będzie  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
W celu zgłoszenia się  do udziału w Programie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu ul. Bema 4 poniższe dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2024 – załącznik nr 7 do programu MRiPS ,
 2. klauzula Informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2024 – załącznik nr 12 do programu MRiPS ,
 3. klauzula informacyjna RODO PCPR,
 4. oświadczenie o wyborze opiekuna,
 5. oświadczenie o braku pokrewieństwa z opiekunem