Z dniem 1 kwietnia 2021r., zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekształcono Dom Dziecka w Oświęcimiu im. Kornela Makuszyńskiego, wyodrębniając trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dostosowując je do wymogu art. 95 pkt 3 wspomnianej ustawy. W związku z powyższym, na mocy Decyzji Wojewody Małopolskiego powstała Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Oświęcimiu. Jest to placówka o charakterze socjalizacyjnym dla 12 osób powyżej 10 roku życia.

Cele i zadania

 1. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 2. tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka z poszanowaniem jego podmiotowości i jego potrzeb religijnych,
 3. wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka,
 4. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 5. dbanie o podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodziną oraz zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodzicami i rodzeństwem,
 6. podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka pod opiekę rodziców,
 7. uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych dzieci i ich rodziców,
 8. wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie,
 9. uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 10. uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć w tym organizowania czasu wolnego,
 11. wdrażanie do samodzielności; pomoc w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą;,
 12. organizowanie pomocy i wsparcia dla pełnoletnich wychowanków,
 13. kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych.

Dane szczegółowe

Koordynator: wychowawca Ewa Gołba-Kęska
Adres:
Ul. Krasickiego 14/2
32-600 Oświęcim
Numer telefonu: (33) 842 26 54, 797 548 622,
Adres e-mail: pow2@pcproswiecim.pl