Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci i młodzieży wieku od 10 r.ż do 25 r.ż. Placówka ma charakter koedukacyjny, a wychowankowie przebywający w niej pozostają pod opieką wychowawców całą dobę.

Celem Placówki jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych oraz bytowych podopiecznych poprzez:

  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego możliwości rozwojowych
  • umożliwienie kontaktu z rodziną, chyba że Sąd postanowi inaczej
  • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi
  • podjęcie współpracy z asystentami rodziny i Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Dane szczegółowe

Koordynator – Wychowawca: Joanna Nowak-Pietraszewska
Adres:
ul. 3 Maja 22,
32-650 Kęty
Numery telefonu: (033) 843-02-03, 511 195 016
Adres e-mail: pow4@pcproswiecim.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077512574535