(033) 842 23 29

pcpr@powiat.oswiecim.pl

Erasmus+ Level up

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy  z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i EDU SMART TRAINING CENTER LIMITED z Irlandii realizuje projekt  ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych pn.: „Level up- competensces  of the future”, numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624, dofinansowany przez Komisję Europejską. Projekt ma charakter   współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i  będzie realizowany w okresie  24 miesięcy; rozpoczął się  1 listopada 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji  na realizację projektu wynosi 226 330,00 EUR.

Projekt ma na celu  opracowanie innowacyjnych rezultatów oraz wykorzystanie intensywnych działań upowszechniających w sektorze pomocy socjalnej. Wypracowane rezultaty służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodziny w obszarze ich kluczowych kompetencji tj. umiejętności stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnozujących wspierających proces analiz i obserwacji w pracy z klientem. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych pracowników sektora pomocy społecznej. Wypracowane narzędzia w ramach adaptowanej metody pozwolą na wyposażenie ich w podstawowe kompetencje wymagane na ich stanowiskach pracy, które do tej pory nie były ujednolicone i wypracowane. Głównym celem projektu jest  adaptowanie metody pracy Familly Star  z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, która jest stosowana przez pracowników sektora pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Umożliwienie jej wdrożenia i wypracowanie uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z podręcznikiem ich użytkowania bezpośrednio  wpłynie na rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim poziomie w erze cyfrowej pracowników pomocy społecznej.  Zestaw wiedzy, umiejętności i narzędzi zaciągniętych z metody Family Star będzie stanowić dla pracowników kryteria w oparciu o które pracownik socjalny będzie mógł diagnozować rodzinę, ich członków oraz udzielić pomocy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:

 • innowacyjna metoda pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej adaptowana do zastosowania w Polsce i innych krajach europejskich na podstawie doświadczeń brytyjskich i irlandzkich.
 • czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 20 osób każde, wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metody Family Star i umiejętności zastosowania opracowanych narzędzi w codziennej pracy,
 • szczegółowy opis metody w języku polskim i angielskim,
 • opracowany zestaw narzędzi dla użytkowników metody Family Star (szczegółowy opis narzędzi zawarty jest w opisie rezultatu pracy intelektualnej O2),
 • poradnik dla pracowników pomocy społecznej do pracy z rodziną w tym do narzędzi do diagnozy oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy w ramach programu FAMILY STAR,
 • międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań między partnerami w zakresie wsparcia edukacji pozaformalnej osób dorosłych.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu:

 • raport z walidacji użyteczności adaptowanej metody w codziennej pracy użytkowników,
 • konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób,
 • seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Wicklow dla około 40-50 osób,
 • mailing upowszechniający rezultaty projektu – baza z min. 2000 rekordami (np. w formie newslettera), w tym rozesłanie do odbiorców i instytucji/organizacji pomocy społecznej z Polski, Irlandii i Wielkiej Brytanii ale również innych krajów europejskich (Niemcy, Bułgaria, Rumunia i inne).

Standard Metody Familly Star będzie zawierał:

 • Narzędzia ułatwiające samodzielną diagnozę posiadanych kompetencji i umiejętności pracowniczych, służące do określenia luk kompetencyjnych i dobór odpowiednich metod nauczania i ścieżki edukacyjnej,
 • Model pracownika pomocy społecznej – wykaz kompetencji, które powinien posiadać pracownik pomocy społecznej,
 • Edukacyjną Ścieżkę Rozwoju pracownika pomocy społecznej.
  Risk assesment – formularz bezpieczeństwa przed wizytą domową – dla pracownika (pracownik przed wizytą domową robi rozeznanie – telefonicznie na temat bezpieczeństwa przed odwiedzeniem rodziny w domu, np. czy sprawca przemocy jest w domu, czy w domu jest broń, kto mieszka w domu, czy na posesji jest pies czy inne zwierzęta, jaki charakter ma okolica. Cel: ocena ryzyka przed wizytą w domu klienta)
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z rodziną – diagnoza oceny kwalifikowalności rodziny do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z osobą indywidualną – diagnoza oceny kwalifikowalności jednostki do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z dzieckiem – diagnoza oceny kwalifikowalności dziecka do pomocy
 • Modelowy wzór narzędzia diagnostycznego do pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Modelowy wzór planu pracy z rodziną
 • Modelowy wzór plany pracy z osobą dorosłą
 • Modelowy wzór planu pracy z dzieckiem
 • Modelowy wzór planu pracy z młodzieżą usamodzielniającą, opuszczającą rodzinę zastępcza, dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • Wzory oświadczeń rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się (zgoda na przetwarzanie danych, dzielenie się informacjami z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, lekarzem, policją oraz specjalistami związanymi bezpośrednio z sytuacją danej rodziny czy jednostki)
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina
 • Diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb rodziny – wypełnia rodzina wspólnie z pracownikiem
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła
 • Diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej  – wypełnia pracownik
 • Wspólna diagnoza potrzeb jednostki – osoby dorosłej – wypełnia osoba dorosła wspólnie z pracownikiem
 • Dokument służący dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument  służący monitorowaniu funkcjonowania rodziny, jednostki, młodzieży usamodzielniającej się
 • Dokument zasad współpracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie precyzuje, jak ma wyglądać współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami, w tym również z pracownikiem socjalnym. Art. 11 w/w. ustawy zaznacza rolę pracownika socjalnego w kierowaniu asystenta rodziny do rodziny wymagającej wsparcia)
 • Opinie do sądu w razie zaistnienia takiej potrzeby
 • Utworzenie jednolitego katalogu kompetencji i postaw pracownika pomocy społecznej i wdrożenie go w PCPR i podległym placówkom
 • Ocena pracownika przez klienta
 • Metoda Family Star pomoże inaczej spojrzeć na klienta pomocy społecznej poprzez odpowiednio skonstruowane formularze i pytania oraz ocenę pracownika przez klienta pomocy społecznej.  Jest metodą innowacyjną z uwagi na charakter wykorzystanych dokumentów oraz podejścia ”win – win”. Pracownik pomocy społecznej na równi z klientem muszą być tak samo zadowoleni z wykonanej pracy i stworzonego planu, aby nie doszło do poczucia dyskomfortu z wykonywanej pracy. Zapewni to skuteczne przezwyciężenie wypalenia zawodowego, które często dotyka pracowników tej branży.

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

Pierwsze warsztaty 25.05-30.05.2019 r.

W dniach 25-30 maja  20 pracowników pomocy społecznej z powiatu oświęcimskiego brało udział w pierwszym szkoleniu w Bradford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus +  pn.: “ Level up- competences of the future “ – numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624. W projekcie biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i Brzeszczach,  Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku i Stowarzyszenia Szansa. Wśród uczestników są: pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin, asystenci rodzin, opiekunowie, wychowawcy, psycholog, pedagog i kadra zarządzająca.

Podczas szkolenia  zostały opracowane standardy pracy i znormalizowane dokumenty dotyczące usług społecznych w  Polsce w oparciu o metody brytyjskie i irlandzkie, omówione zostało jak w UK tworzona jest  sieć pomocy  instytucjonalnej tzw. social serwisy. Pracowano nad   dostosowaniem metod pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy brali udział w szkoleniach w pracy z trudnym klientem, nauczyli się jak korzystać w pracy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Omówione zostały role w zespole oraz  brytyjskie i polskie  dobre praktyki, metody pracy w pomocy społecznej .Przeprowadzony został warsztat zarządzania czasem.

Tworzenie sieci pomocy przy udziale organizacji non-profit  w Wielkiej Brytanii jest ukierunkowane na cel, koncentruje się na tworzeniu, kultywowaniu i wykorzystywaniu relacji międzyludzkich oraz wolontariacie jako formie inicjacji do zawodu. Obecny model naszego projektu zakłada, że ​​na  funkcjonowanie sieci wpływają różne czynniki na poziomie indywidualnym, zawodowym i organizacyjnym, co prowadzi do zwiększonej widoczności, siły, wydajności pracy, organizacyjnego dostępu do informacji strategicznych i sukcesu zawodowego. Dostęp do informacji i kapitału społecznego proponuje się jako mechanizmy ułatwiające efekty sieciowania na wyniki. Wspólna praca daje więcej niż samodzielna praca! Więc proszę, połącz się z siecią! To naczelne hasła powodujące, że organizacje ze sobą współpracują a nie rywalizują. Omówione zostały również :diagnoza problemów w pomocy społecznej, problemy z nadmierną dokumentacją,  dokumentacja serwisowa i polityka  współpraca z klientem w UK.

Specjalne podziękowania dla  Pana Darryla Smitha z Rady Bradford, Karoliny Dybały z CNet, Sharata Hussaina z kościoła St Mary Magdalene za wsparcie i udział w naszym projekcie.

Drugie warsztaty 18.11-21.11.2019 r.

W dniach 18.11.2019 r.  do 21.11.2019r.  20 pracowników pomocy społecznej brało udział w drugim szkoleniu- Mobilność C2 w Bradford w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus + pn.: “Level up- competences of the future “– numer projektu 2018-1-PL01-KA202-050624. W projekcie biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach i Brzeszczach, Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku i Stowarzyszenia Szansa. Wśród uczestników są: pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzin, asystenci rodzin, opiekunowie, wychowawcy, psycholog, pedagog i kadra zarządzająca.

20 pracowników pomocy społecznej przyleciało do Anglii  aby zdobyć umiejętności i przenieść najlepsze praktyki z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Powiatu Oświęcimskiego a następnie wypracowane wspólnie narzędzia promować i polecać w Polsce.

Całe założenia projektu opracowane  zostały wspólnie przez 3 partnerów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie iw Oświęcimiu, Uk Butterflies i Edu Smart Training Centre Limited) i każdy z nich odgrywa ważną rolę w partnerstwie. Założenia projektu zostały wspólnie zaplanowane, a proces przygotowania zarówno planu działania, jak i diagnozy potrzeb oraz szczegółowej analizy problematycznej sytuacji został przeprowadzony w ścisłej współpracy.

Głównym celem projektu jest dostosowanie metody pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. FAMILY STAR, z której korzystają pracownicy sektora opieki społecznej w Anglii i Irlandii. Ta metoda jest całkowicie nieznana w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt zakłada umożliwienie jego wdrożenia i opracowania uniwersalnego zestawu narzędzi wraz z instrukcją ich użycia. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze pomocy społecznej. Pomoże im to wspierać rodziny mające trudności z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Kluczowe działania podczas mobilności C2

 • dzielenie się pomysłami
 • przegląd opracowanych materiałów w części projektu O2
 • testowanie opracowanych materiałów w O2
 • udostępnianie istniejących dokumentów, kwestionariuszy, dokumentów oceny, formularzy zgody, formularzy,
 • przegląd obecnych przepisów,
 • rozwój profesjonalnego prowadzenia umiejętności pracy
 • praca, testowanie i wdrażanie RTZ opracowane w ramach produkcji O2, w tym rozpoczęcie budowania modelu etycznego kodeksu pracownika socjalnego w Centrum HumayunislamBFD

Geneza niepełnosprawności, rozwiązania światowe, brytyjskie, irlandzkie na przykładzie działań urzędu wojewódzkiego Cansil w Bradford.

Ponadto Universytet w Bradford gościł nasze grupę na szkoleniu zakresu wymogów prawnych Brexit. Pracownicy pomocy społecznej w Polsce są przygotowani na powracających mieszkańców i profesjonalne udzielenie im pomocy.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Raport z 1 międzynarodowego spotkania projektowego  – wersja w języku polskim | 3 grudnia 2018r.

‘’Kick off meeting ‘’ 1 Spotkanie odbyło się w Oświęcimiu w Polsce dnia 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Spotkanie miało na celu przedstawienie osób zaangażowanych w projekt, szczegółowe zaplanowanie prac w ramach projektu i ich przyporządkowanie do poszczególnych partnerów. Omówiono w dalszej kolejności zadania poszczególnych ekspertów i członków zespołu projektowego. Przedstawiono procedury zarządzania, komunikacji w projekcie i ryzyka – zaakceptowane przez Partnerów. Utworzono grupę na Whatsaap do komunikacji bieżącej. Utworzono wspólne dla Partnerów konto na Dropbox w celu wymiany informacji i materiałów.

W drugiej części spotkania został omówiony i wstępnie ustalony zakres merytoryczny projektu wraz z proponowanym podziałem zadań (O1-O4)

W spotkaniu wzięli udział wszyscy Partnerzy w tym 3 osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 2 osoby z UK Butterflies LTD 2 osoby z EDU SMART Training Centre Limited oraz inne osoby zaangażowane w projekt.

Językiem spotkania był język angielski.

Raport z 2  międzynarodowego spotkania projektowego – wersja w języku polskim | 29 maja 2019r.

Drugie spotkanie międzynarodowe w Bradford w Wielkiej Brytanii. odbyło się dnia 29 maja 2019. Obecni byli wszyscy Partnerzy w tym 3 osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 2 osoby z UK Butterflies LTD 2 osoby z EDU SMART Training Centre Limited oraz inne osoby zaangażowane w projekt.

Podczas spotkania omówiono także nowe prawo imigracyjne oraz możliwe trudności w realizacji projektu wraz z ryzykiem realizowania kolejnych wizyt w oparciu o nowe przepisy imigracyjne. Na spotkanie zaproszono eksperta, który odpowiedział na pytania dot. Brexit i wyjścia UK z UE w czerwcu 2019.

Podczas spotkania omówiono i podsumowano także trwającą mobilność C1. Spotkanie miało na celu szczegółową analizę efektów prac, ocenę adekwatności rezultatu. Został także zewaluowany sposób pracy i przyjęta metodologia Zgłoszono wstępne poprawki do O1, które będą wytyczały kierunek do dalszych prac.

Uzgodniono szablon produktów do O2 oraz sporządzono szczegółową listę produktów do wypracowania w późniejszej fazie projektu ze szczegółowym zakresem prac i wypracowanych materiałów.

W drugiej części spotkania omówiono założenia dla realizacji spotkania O2 oraz mobilności C2.

Wielka Brytania przedstawiła propozycję zaangażowania oraz zaproszenia do współpracy pozaformalnej w ramach projektu instytucji takich jak: Bradford Metropolitan District Council, City Hall, West Yorkshire Police, Immigration Section of local authroties, Univeristy of Bradford Wydział Prawa i zarządzania.

Powyższe instytucje będą dodatkowym uzupełnieniem dla materiałów wypracowanych w projekcie daje dodatkowe możliwości wymiany dobrych praktyk i poznania różnorodnych rozwiązań brytyjskich.

Ustalono, iż Lider projektu zwróci się do FRSE z prośbą i zapytaniem o możliwość odbycia wizyty studyjnej w jednej z wymienionych instytucji w celu wymiany dobrych praktyk i budowania sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Językiem spotkania był język angielski.

3 Spotkanie projektowe Irlandia. LEVEL | 7 listopada 2019r.

W dniu  7 listopada 2019r. w Dublinie odbyło się trzecie międzynarodowe  spotkanie projektowe, w ramach projektu ERASMUS + LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE  akcji  KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA202 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. W spotkaniu brali udział Wice Starosta Paweł Kobielusz i dyrektor PCPR Renata Fijałkowska.

Spotkanie  miało na celu podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania projektu i przedstawienie wniosków z prowadzonego przez każdą z organizacji partnerskich monitoringu. Spotkanie  miało charakter roboczy – przedstawione zostały  raporty i sprawozdania z prac, za które odpowiedzialni są poszczególni partnerzy, zweryfikowane zostały przyjęte metody pracy, efektywność komunikacji i ryzyko. Spotkanie służyło  nie tylko ocenie merytorycznej strony wdrażanego projektu, ale też jego aspektów organizacyjnych i administracyjnych.

Spotkanie zostało  zorganizowane po zakończeniu prac związanych z wytworzeniem drugiego rezultatu pracy intelektualnej. Szczegółowo przeanalizowano efekty prac lidera i partnerów. Zespół dokonał  szczegółowej analizy dokumentacji, która będzie wdrażana w instytucjach pomocy społecznej w każdym z krajów partnerskich. Szczegółowo zostały zaplanowane kolejne warsztaty dla kadr pomocy społecznej, które odbędą się już w dniach 18.11.2019 – 21.11.2019r.

W spotkaniu wzięli  udział członkowie zespołów projektowych poszczególnych organizacji partnerskich:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,  UK Butterflies Ltd.,  EDU SMART Training Centre Limited.

REZULTAT O2 – PL

Wielkość czcionki
Kontrast