Jednym z projektów realizowanych przez Powiat w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 są działania inwestycyjne pn. „Bezpieczna przystań-przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”, realizowane w ramach osi 11 -Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 -Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Całkowita wartość projektu wynosi 917.573,97 zł, wielkość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa stanowi 75% tj. 688.180,47 zł.

W ramach zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, Powiat Oświęcimski prowadzi m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zadanie wsparcia rodziny i organizacji pieczy zastępczej wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w strukturach którego od maja 2018r. funkcjonują się dwie powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu i nowoczesna, funkcjonująca od 2010r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach.

Realizacja inwestycji pozwoli rozwinąć i poprawić jakość infrastruktury budynku Domu Dziecka, wprowadzić nowe funkcje i kierunki działań na rzecz osób wykluczonych, m.in. wyodrębnić trzy mieszkania, w tym mieszkanie dla dzieci niepełnosprawnych; gabinety specjalistów do pracy z rodzicami dzieci, realizujące tzw. działania wyprzedzające, pomagające zapobiec pozbawianiu władzy rodzicielskiej. Założeniem Projektu jest utworzenie nowych jakości: małych, odrębnych placówek zgodnych ze standardami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oddziaływania społeczne Projektu przekraczają obszar rewitalizacji, tj. Dzielnicy Starego Miasta w Oświęcimiu, w której usytuowany jest dom dziecka, ponieważ placówka obejmuje swym działaniem także dzieci i młodzież oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pochodzące spoza obszaru rewitalizacji (tj. spoza dzielnicy Stare Miasto, spoza miasta Oświęcim).