Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach realizuje grant pn.: „ Nasz Bezpieczny Dom „ w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników   Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 37 457,39 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 5 618,61 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu Efektem końcowym będzie  wzmocnienie bezpieczeństwa  warunków  zamieszkania,  pobytu oraz pracy w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej  mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach  związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19 w szczególności poprzez :

  • Doposażenie stanowisk pracy personelu POW w Kętach oraz podopiecznych w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  • Doposażenie POW w Kętach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
  • Zapewnienie 3 miejsc izolacji dla podopiecznych placówki
  • Zapewnienie 18 miejsc noclegu wraz z wyżywieniem dla personelu

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.