Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powiat Oświęcimski realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący wspierania osób niepełnosprawnych w formie usług asystenckich, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.  Całkowita wartość zadania to kwota 492 685,50 zł, z czego kwota  483 025 zł dotyczy realizacji zadania , a kwota 9 660,50 zł przeznaczona jest na jego obsługę. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz do niepełnosprawnych dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 7 i 8 orzeczenia).
Celem programu  jest ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności społecznej, umożliwienie im prawa do niezależnego  życia oraz zapewnienie  pomocy adekwatnej do ich potrzeb.

Usługi asystenta w szczególności polegają na:
– pomocy w wyjściu z domu do wybranych przez osobę niepełnosprawną miejsc,
– pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
– pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
– asyście w czasie korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy).

Dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z usług asystencji osobistej  w ilości do 40 godzin miesięcznie (zgodnie z wnioskiem powiatu i kalkulacją  do wniosku)

Dorosłe  osoby niepełnosprawne  z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności i niepełnosprawne dzieci   mogą skorzystać  z  usług asystencji osobistej  w ilości do 30 godzin miesięcznie(zgodnie              z wnioskiem powiatu i kalkulacją do wniosku).

Usługi asystencji osobistej świadczyć będą osoby z kwalifikacjami  potwierdzonymi posiadaniem dyplomu w zawodzie : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadające co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie zawodowe   w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Poniżej link do strony na której znajdują się druki do pobrania:

https://pcproswiecim.pl/2022/01/20/programy-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-edycja-2022opieka-wytchnieniowa-i-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/