FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY-OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022

Powiat Oświęcimski  realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący wspierania  osób niepełnosprawnych,  którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w   Oświęcimiu .Całkowita wartość  zadania  to kwota  295 290 zł, z czego kwota  289 500 zł  dotyczy realizacji  zadania, a kwota  5 790  zł przeznaczona jest  na jego  obsługę.  Środki finansowe  pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022  jest kierowany  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8 orzeczenia) oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi  członkami rodziny i  odciążenia ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Pomoc dla rodziców i opiekunów  osób niepełnosprawnych  polega na:

1) świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ilości do 20 godzin miesięcznie(zgodnie z wnioskiem powiatu i kalkulacją do wniosku);

2) świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej  w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową  opiekę dorosłym  osobom niepełnosprawnym w ilości 14 dni.

Warunkiem przyznania powyższego wsparcia jest zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną. Przyznając pomoc w pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby osób niepełnosprawnych, które posiadają niepełnosprawność sprzężoną co oznacza, iż w orzeczeniu podane są co najmniej dwie  przyczyny niepełnosprawności. Pierwszeństwo w przyznaniu usługi mają również osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia w związku z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczyć będą osoby z kwalifikacjami  potwierdzającymi posiadanie dyplomu w zawodzie : asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub posiadające, co najmniej roczne  udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Poniżej link do strony na której znajdują się druki do pobrania:

https://pcproswiecim.pl/2022/01/20/programy-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-edycja-2022opieka-wytchnieniowa-i-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/