Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Dom Dziecka w Oświęcimiu realizuje grant pn.: „ Nasz Bezpieczny Dom „ w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników   Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 52 173,91 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 7 826,09  zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu Efektem końcowym będzie  wzmocnienie bezpieczeństwa  warunków  zamieszkania,  pobytu oraz pracy w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej  mieszkańców i pracowników  Domu Dziecka w Oświęcimiu związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19 w szczególności poprzez: Efektem końcowym będzie  wzmocnienie bezpieczeństwa  warunków  zamieszkania,  pobytu oraz pracy w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej  mieszkańców i pracowników Domu Dziecka w Oświęcimiu  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19 w szczególności poprzez :

  • Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidulanej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  • Doposażenie Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do wali z epidemią i jej skutkami.
  • Utworzenie 3 miejsc do izolacji /kwarantanny dla mieszkańców  Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu przez przyjęciem do palcówki, w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego
  • Zapewnienie 19 miejsc nocleguW, izolacji lub odbywania kwarantanny poza placówką przeznaczonych dla jej personelu ( wraz z zapewnieniem wyżywienia ).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.