Nowa edycja

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość”

OKRES REALIZACJI: 01.11.2021r. – 30.06.2023r.

REALIZATOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 20 miesięcy, tj. od listopada 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Cel główny projektu:

*kompleksowa aktywizacja społeczno – zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego.

Wybór grupy docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR w Oświęcimiu oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie powiatu.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

*Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

*Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników projektu

*Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu

*Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  976 995,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  829 995,00 zł.

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 147 000,00 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w pierwszym roku realizacji projektu, tj. listopad- grudzień 2021, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie przy założeniu, że zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu nastąpi zamknięcie listy zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie oraz ustalenie listy rankingowej i rezerwowej na podstawie liczby uzyskanych punktów. W przypadku braku wymaganej ilości uczestników projektu w miesiącach lipiec- sierpień 2022r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do stanu zakładanego. Jeśli nadal nie będzie wymaganej ilości osób, do projektu na bieżąco przyjmowane będą osoby spełniające kryteria formalne. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, tel. 33 8437058.

Biuro projektu:
ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim
tel. 798 435 633
e-mail: rpo@powiat.oswiecim.plNowe wyzwania – lepsza przyszłość

ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim 

Biuro projektu :

Nowe wyzwania – lepsza przyszłość

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość”
OKRES RELIZACJI: 01.01.2019 – 31.12.2021
REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

Cel główny projektu:

  • kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR Oświęcim oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie powiatu.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów PCPR Oświęcim,
  • Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1922 984,30 zł.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 634 536,35 zł.
 
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 288 447,95 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 43 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w regulaminie projektu. W roku 2019 planujemy rekrutację co najmniej 43 osób, w roku 2020 I kwartał – co najmniej kolejne 43osoby, w I kwartale 2021roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 129 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, tel.:  33 843 70 58

Biuro projektu :

ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim 

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl