Biuro projektu :

ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim 

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość”
OKRES RELIZACJI: 01.01.2019 – 31.12.2021
REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

Cel główny projektu:

  • kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR Oświęcim oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie powiatu.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
  • Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
  • Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów PCPR Oświęcim,
  • Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1922 984,30 zł.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 634 536,35 zł.
 
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 288 447,95 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 43 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w regulaminie projektu. W roku 2019 planujemy rekrutację co najmniej 43 osób, w roku 2020 I kwartał – co najmniej kolejne 43osoby, w I kwartale 2021roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 129 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, tel.:  33 843 70 58

Biuro projektu :

ul. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim 

tel. 798 435 633

e-mail: rpo@powiat.oswiecim.pl