Powiat Oświęcimski po raz kolejny wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt.7 i 8 orzeczenia) oraz opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad swoimi niepełnosprawnymi członkami rodziny. Celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej jest odciążenie rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych z opieką i pielęgnacją swoich podopiecznych. Pozostawiając na kilka godzin niepełnosprawnych członków swoich rodzin pod opieką wykwalifikowanych pracowników, stali opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne zdrowie oraz na załatwianie niezbędnych spraw urzędowych i osobistych. Usługi będą przysługiwać wyłącznie rodzicom i opiekunom, którzy bezpośrednio i stale sprawują opiekę nad swoim niepełnosprawnym członkiem rodziny, wspólnie z nim zamieszkują, a osoba niepełnosprawna stale przebywa w domu i nie korzysta z ośrodka wsparcia, internatu czy z ośrodka szkolno-wychowawczego.

Wnioski jakie Powiat Oświęcimski złożył do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły przyznania dofinansowania na:

1/ świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

2/ świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (dotyczy wyłącznie dorosłych osób niepełnosprawnych).

Usługę opieki wytchnieniowej świadczyć będą osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym.

Na realizację powyższego Programu Powiat Oświęcimski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 372 954,18 zł.

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu, ul. Bema 4, poniższe dokumenty:

1/ Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2023- załącznik nr 7 do programu MRiPS ,

2/ Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Skali FIM załącznik nr 6 do programu MRiPS, dokument winien być wypełniony i podpisany przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę.

3/ klauzula Informacyjna RODO załącznik nr 11 do programu MRiPS „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.