Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz organizacją non-profit UK-Butterflies LTD, realizuje w terminie od 2.04.2017 do 31.03.2018 ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”.

Głównym celem projektu jest podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników 3 instytucji zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, tj., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Dom Dziecka w Oświęcimiu, dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. Strategicznymi celami ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia są realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności oraz poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia. Osiągnięcie celu projektu nie byłoby możliwe bez pełnego zaangażowania partnera brytyjskiego, który dysponuje ogromną wiedzą i doświadczeniem w skutecznej pomocy młodzieży wykluczonej społecznie i zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz jest członkiem rozbudowanej sieci współpracujących na terenie Bradford instytucji zajmujących się pomocą. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych osób dorosłych. Współpraca ponadnarodowa pozwoli na wykorzystanie odmiennych uwarunkowań, porównanie rozwiązań funkcjonujących w obu krajach-ich słabych oraz mocnych stron. Po zakwalifikowaniu projektu do realizacji i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie zawarta umowa o współpracy ponadnarodowej.

Założeniem projektu jest wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy, kładącym szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności interwencji EFS w UE. Proces wymiany doświadczeń zapewniony zostanie dzięki comiesięcznym telekonferencjom, których jednym z celów będzie wymiana informacji nt. efektów wdrażania rozwiązań w krajach partnerstwa.

Kluczowym zadaniem staną się zorganizowane z Wielkiej Brytanii Warsztaty Edukacji Alternatywnej. Wezmą w nich udział wszyscy delegowani do udziału pracownicy PWO, PCPR i DD. W sumie zorganizowanych zostanie 6 wyjazdów, dla 6 osób każdy. W zależności od złożoności konkretnych metod trwać będą 4 lub 7 dni. Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).

Założenia projektu zostały przygotowane w poszanowaniu zaleceń Komisji Europejskiej inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, które wskazują m.in. na konieczność zawiązywania takich partnerstwa przy programowaniu funduszy strukturalnych oraz dostępie do nich poprzez angażowanie właściwych zainteresowanych stron na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności właściwych władz publicznych. Dlatego zaangażowanie Starostwa Powiatowego jako Wnioskodawcy i 3 instytucji pomocowych-odbiorców wsparcia pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów. Zapewniona zostanie możliwość wdrożenia poznanych rozwiązań systemowo i rekomendowanie ich innym instytucjom działającym w tym obszarze (na terenie powiatu a po pozytywnej weryfikacji ich skuteczności na terenie Województwa Małopolskiego).

Projekt jest spójny z celami Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, wpisując się w jego Priorytet I: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Dodatkowo wpisuje się w cel II.4 Rozwój kapitału ludzkiego określony w Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz w cel szczegółowy 5 Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli określony w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Jednocześnie koresponduje z kierunkami interwencji wskazanymi w ww. Strategii jak np. lepsze dopasowanie szkolnictwa do potrzeb gospodarczych, społecznych i rynku pracy, upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym w oparciu o kształcenie praktyczne i lepsze dopasowanie szkoleń dorosłych do potrzeb społeczno-gospodarczych.

W ramach Projektu, 6 marca 2018r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział specjaliści pracujący z młodzieżą w szkołach na terenie powiatu oświęcimskiego: psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci. Na spotkaniu gościł wicestarosta – Pan Jarosław Jurzak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych – Pani Monika Stalica. Omówione zostały w szczególności koncepcje przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz wykluczeniu społecznemu. Odbyła się także dyskusja na temat sposobu współpracy z rodzicami i zaangażowania ich w proponowane zmiany.

W wyniku konsultacji zostały podjęte następujące kroki:

  • założenie grupy na portalu społecznościowym pn. „Powiat Oświęcimski Kompetencje Wychowawcze Przyszłości”, która już działa, i do której serdecznie zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą https://www.facebook.com/groups/194346237826095/
  • organizacja cyklicznych spotkań osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
  • przygotowanie listu otwartego do rodziców zaproponowany przez panią Beatę Tobijasiewicz z kęckiego „Wyspiana”
  • newsletter – edukacja rodziców za pomocą nowych mediów i z wykorzystaniem dziennika elektronicznego wysyłany raz w miesiącu w ujednoliconym wydaniu przez szkoły powiatowe

Podczas spotkania skonsultowano także scenariusze i tematy zajęć do pracy z młodzieżą, które są wynikiem pracy Uczestników Projektu „Kompetencje Wychowawcze Przyszłości”.

Spotkanie prowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renata Fijałkowska, założyciel oraz koordynator projektów międzynarodowych organizacji brytyjskiej UK Butterflies – Pani Aleksandra Marcinkowska oraz obserwator i analityk strategii działania w UK Butterflies – Pani Iwona Serafin.

REZULTATY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz organizacją non-profit UK-Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii, zrealizowało w terminie od 2.04.2017 do 31.03.2018 ponadnarodowy projekt pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe”

Głównym celem projektu było podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji zawodowych przez 36 pracowników 3 instytucji zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym i socjalizującym z osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym-Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej w Kętach (dalej PWO), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (dalej PCPR) i Domu Dziecka w Oświęcimiu (dalej DD) dzięki udziałowi w mobilności ponadnarodowej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

Współpraca ponadnarodowa pozwoliła na wykorzystanie odmiennych uwarunkowań, porównanie rozwiązań funkcjonujących w obu krajach-ich słabych oraz mocnych stron.

Założeniem projektu było wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy, kładącym szczególny nacisk na zwiększenie skuteczności interwencji EFS w UE. Proces wymiany doświadczeń zapewniony został dzięki comiesięcznym telekonferencjom, których jednym z celów była wymiana informacji na temat  efektów wdrażania rozwiązań w krajach partnerstwa.

Kluczowym zadaniem stały się zorganizowane z Wielkiej Brytanii Warsztaty Edukacji Alternatywnej. Wzięli w nich udział wszyscy delegowani do udziału pracownicy PWO, PCPR i DD. W sumie zorganizowanych zostało 6 wyjazdów, dla 6 osób każdy. W zależności od złożoności konkretnych metod trwały4 lub 7 dni.

Programy warsztatów zostały zaprojektowane przy założeniu wyposażenia uczestników w wiedzę teoretyczną i w informacje związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi na konkretnych stanowiskach pracy z młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (organizowane spotkania w instytucjach na co dzień pracujących przy ich wykorzystaniu).

Założenia projektu zostały przygotowane w poszanowaniu zaleceń Komisji Europejskiej Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, które wskazują m.in. na konieczność zawiązywania takich partnerstw przy programowaniu funduszy strukturalnych oraz dostępie do nich poprzez angażowanie właściwych zainteresowanych stron na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności właściwych władz publicznych.

Dlatego zaangażowanie Powiatu Oświęcim jako Wnioskodawcy i 3 instytucji pomocowych-odbiorców wsparcia pozwoliło na osiągnięcie zakładanych efektów.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego korzystania ze scenariuszy wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w partnerstwie z organizacją non-profit UK-Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii  ”Kompetencje Wychowawcze Przyszłości – Edukacja Alternatywna i Doskonalenie Zawodowe” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Program PO WER).

W ramach projektu uczestnicy wyposażeni zostali w wiedzę na temat sześciu brytyjskich metod wsparcia. W projekcie wypracowano 6 scenariuszy do bezpłatnego wykorzystania do pracy z młodzieżą. Każdy z programów zawiera elementy aktywnych metod radzenia sobie ze stresem i jego redukcją.

Family Links -To program pokazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze,skupia się na zdrowiu emocjonalnym. Posiada rozbudowane poziomy samooceny, poczucia wartości, rodzaju uczuć i sposobie radzenia sobie z emocjami. Pomaga skupić się nad tym, w jaki sposób i dlaczego postępuje młodzież. Pomaga w ustaleniu granic i konsekwencji w przypadku niestosowania się do ustaleń.

Więcej na ten temat:  Family_Links  

Speakeasy -Zdrowie seksulane młodzieży. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności i związkach.Metoda Speakeasy–jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, w tym okresu dojrzewania.Warsztaty oferują elastyczną i swobodną drogę dla wychowawców i opiekunów w uzyskaniu większej pewności siebie w rozmowie z dziećmi i młodzieżą, w obszarze, który może powodować zakłopotanie i niezręczność dla obu stron.

Więcej na ten temat:  Speakeasy

Talking Teens -Uzależnienia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami.Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu rozwoju mózgu, stresu, uzależnień u młodzieży i zachowań, które są spowodowane okresem dojrzewania. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które pomogą im lepiej zrozumieć zachowania młodzieży, reakcje na stawianie granic i sposoby ich utrzymania.

Więcej na ten temat:  Talking Teens

Freedom -Przemoc. Rodzaje. Skutki. Wpływ przemocy na dziecko – Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą nt. przemocy. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji uczestników dotyczących pojęć z zakresu przemocy i jej rodzajów, jej wpływu na dziecko, rozpoznawanie ‘’zachowań za zachowaniem’’ (bahaviour behing behaviour’), diagnozy, planowania, komunikowania z dziećmi i młodzieżą, które doznały przemocy lub były jej świadkami. Metody radzenia sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których agresywne zachowania wobec wychowanków i grupy utrudniają proces zmian.

Więcej na ten temat:  Freedom

Friendship -Rodzaje przyjaźni. Kliki i grupy. Przemoc równieśnicza -program skierowany do dzieci i młodzieży, które mają problemy w zawieraniu znajomości, integracją z grupą. Skupia się na pracy z grupą, w której zostały zauważone trudności w integracji uwidaczniające się brakiem serdeczności, koleżeństwa,współpracy, pojawianiem się wyzwisk, izolowanie się rówieśników, niezdrowa rywalizacja, brak akceptacji, przejawy agresji. Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy,komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę.

Więcej na ten temat:  Friendship 

Nurturing Programme- to program ukazujący narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą, która sprawia problemy wychowawcze spowodowane niskim poczuciem własnej wartości,nierespektowaniem zasad, nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brakiem zaufania do dorosłych, pesymizmem.

Więcej na ten temat:  Nurturing_Programme 

Link do strony Programu na Facebooku