tel. 510 374 573

INFORMACJA O PROJEKCIE

Pokonajmy kryzys

 numer projektu RPMP.09.02.03.-12-0462/19

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Pokonajmy kryzys” realizowany jest w latach 2020-2022 roku w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2022 roku. Skierowany jest do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres – rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi i osób chorych na nowotwór, ofiar wypadków losowych i osób z trudnościami wychowawczymi, korzystających ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz  dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla 210 osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu oświęcimskiego. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikiem projektu może być osoba zgłaszająca chęć udziału w projekcie oraz spełniająca następujące warunki: Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym mieszkająca na terenie powiatu oświęcimskiego.

Rekrutacja jest prowadzona jest przez pracowników  PCPR  i POIK w Oświęcimiu  zgodnie z terminami , które będą  trwały maksymalnie  2 tygodnie w sposób ciągły. W oparciu o listę kandydatów zostaną wybrane osoby do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami oraz punktacją określoną w regulaminie  naboru – zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa potencjalnych uczestników projektu.

Nabór do projektu będzie prowadzony na podstawie analizy dokumentów PCPR oraz rekomendacji pracowników i/lub informacji pozyskanych z innych instytucji zajmujących się problematyką pomocy społecznej i/lub wyniku kryzysowej interwencji na terenie powiatu.

W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu do udziału w projekcie dobrane zostaną osoby z listy rezerwowej lub prowadzone będą nabory uzupełniające.

Formalny warunek udziału w projekcie – osoba mieszkającej na terenie powiatu oświęcimskiego korzystająca ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – kryterium spełnia/ nie spełnia.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następującą punktacją:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (zaświadczenie  MOPS,OPS,GOPS lub oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -(orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub inny dokument poświadczający stan zdrowia)

Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub zaświadczenie lekarskie)

Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)lub inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 -(zaświadczenie GMINA o zamieszkaniu na terenie objętym programem rewitalizacji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

W przypadku większej ilości chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników projektu, którzy będą mogli uczestniczyć w projekcie w przypadku rezygnacji bądź przerwania udziału któregoś z uczestników projektu.

Proces rekrutacji kończy się podpisaniem umowy uczestnictwa

ZAKRES DZIAŁANIA:

 1. Działania post-interwencyjne dla matek i dzieci (ofiar przemocy) obejmujące:
 • zajęcia terapii dla matek 14 dni x 6 godzin
 • zajęcia terapii dla dzieci 6 godzin x 14 dni
 • zajęcia z samoobrony 30 godzin zajęć x 3 grupy
 • Grupa wsparcia prowadzona przez psychologa 30 godzin dydaktycznych
 • Coaching indywidualny 10 godzin na osobę
 • Indywidualne poradnictwo wychowawcze pedagog dla dzieci 100 godzin
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne 50 godzin
 1. Działania z zakresu profilaktyki dla małżeństw:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne średnio 10 godzin na osobę
 • terapia małżeńska prowadzona przez 2 terapeutów – 8 spotkań x 2 terapeutów – 8 tygodni
 • mediacje rodzinne średnio 5 godzin na parę
 • Warsztaty wyjazdowe 10 dni, propozycje tematów warsztatowych dla par/małżonków o charakterze treningu ( dłuższe formy):
 1. Trening komunikacji w związku – ich celem jest obiektywna ocena aktualnie posiadanych umiejętności komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji niezbędnych w prawidłowej komunikacji bliskiej, tj. małżeńskiej i rodzicielskiej. W trakcie treningu uczestnicy uczą się m.in.: rozpoznawać kobiecy i męski styl komunikacji; posługiwać się komunikatami typu “ja”; rozwijać zdolność aktywnego słuchania; rozwijać zdolność empatii; udzielać prawidłowych informacji zwrotnych.
 2. 2. WARSZTATY “Rozwiązywanie konfliktów w relacji partnerskiej” – nauka sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia o charakterze praktycznego treningu umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach silnych konfliktów rodzinnych, partnerskich.
 3. Krótkie formy warsztatowe o tematyce;
 • „Zasady związku partnerskiego”
 • „Budowanie i rozwijanie wspólnych pasji”
 • „Ja w związku – jak budować i utrzymać bliską więź w związku przy zachowaniu wolności i niezależności”
 • ” Skąd jesteśmy – czyli co z małżeństwa rodziców jest przenoszone do naszego związku i jak to twórczo zmienić”
 • „Pojawienie się dzieci i ich wpływ na związek”.
 • Działania wspierające dla osób z przeciążeniem psychicznym i przewlekłym stresem – rodziny osób chorych przewlekle:
 • asystent rodziny, usługa realizowana w środowisku lokalnym średnio 64 godziny osobę,
 • wirtualna grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących na nowotwór moderator – 8 miesięcy, celem zapewnienia dostępu do wirtualnej grupy
 • celem wsparcia zakupione zostaną tablety które przekazane zostaną uczestnikom projektu wymagającym takiego ułatwienia do dostępu do grupy.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne w miejscu zamieszkania w terenie średnio 20 godzin na osobę
 • wirtualna grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie z moderatorem – 8 miesięcy,
 1. Grupa osób: wypadki losowe i trudności wychowawcze.
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne realizowane w środowisku średnio 15 godzin na osobę, indywidualne poradnictwo pedagogiczne
 • realizowane w środowisku średnio 10 godzin na osobę,

NAZWA PROJEKTU: „Pokonajmy kryzys”

REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1944504,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 1794904,00 zł.

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 149600,00 zł.

Telefon interwencyjny dla klientów projektu: 798 307 063