Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2016 do grudnia 2018 roku.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu, w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną,  osoby z  zaburzeniami psychicznymi – 2 pkt,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 – 2 pkt,
 • osoby, u których występują powody udzielenia pomocy określone w art.. 7 ustawy  o pomocy społecznej – 1pkt za każdy stwierdzony powód, preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego punktu za płeć.

UP objęci zostaną wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Wsparcie dla UP dobierane będzie indywidualnie z  uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia będą:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym) –celem tych usług jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
 • oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;
 • usługi asystenta rodziny;

Projekt przewiduje zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej przy współpracy z podmiotami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie:

 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. staże (od 3 do 6 miesięcy), praktyki zawodowe, wolontariat;
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, oraz inne usługi aktywnej integracji jeśli ich zastosowanie zostanie stwierdzone podczas indywidualnej diagnozy potrzeb UP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu od stycznia 2016 roku prowadzi projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu oświęcimskiego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży korzystających z form pieczy zastępczej i ich otoczenia.  Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2016 – 2018. W trakcie 3 lat trwania inicjatywy wsparciem zostanie objętych 129 osób.

W 2016 roku w projekcie wzięły udział 43 osoby. Dla każdego uczestnika przygotowano indywidualny plan wsparcia.

Osoby niepełnosprawne zostały objęte wsparciem psychologa. Na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym określiły swoje cele zawodowe i zaplanowały działania do realizacji. Wzięły także udział w treningach kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami, autoprezentacji, asertywność i budowanie poczucia własnej wartości. Warsztaty miały na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami i przygotowania do nowej sytuacji związanej z podjęciem szkolenia, stażu, pracy.  Treningi zorganizowano w formie stacjonarnej oraz kilkudniowych wyjazdów szkoleniowych.

Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano zabiegi rehabilitacyjne mające na celu poprawę sprawności fizycznej oraz usługę asystenta osoby niepełnosprawnej.

Przeprowadzono diagnozę i terapię FAS dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dla rodziców dzieci z płodowym zespołem alkoholowym prowadzono indywidualne konsultacje oraz zorganizowano warsztaty z tematyki związanej z FAS oraz zespołem zaburzeń więzi. Wsparcie prowadzone było przez dr n. hum Teresę Jadczak – Szumiło.

Dla dzieci i rodziców z rodzin zastępczych zorganizowano trening kompetencji społecznych, trening asertywności i budowania własnej wartości oraz trening z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Przeprowadzone warsztaty miały na celu wzmocnienie relacji między dziećmi i opiekunami w oparciu o wzajemny szacunek; budowanie zaufania,  poprawę umiejętności komunikacji, także w sytuacjach konfliktowych oraz  radzenie sobie z opanowaniem trudnych zachowań dziecka.

Najmłodsi uczestnicy projektu korzystali z dogoterapii i hipoterapii. Część z nich została objęta terapią logopedyczną, komunikacją alternatywną oraz wsparciem psychologa. Zorganizowano także indywidualne korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego i matematyki.

W 2017 roku rozpoczęły udział w projekcie kolejne 43 osoby. Na rzecz uczestników prowadzone są indywidualne formy wsparcia, takie jak: wsparcie psychologa, psychoterapeuty, diagnoza doradcy zawodowego, terapia neurologopedyczna i komunikacja alternatywna, terapia behawioralna, terapia integracji sensorycznej z fizjoterapią, diagnoza i terapia FAS, terapia słuchu, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, dogoterapia i hipoterapia. Zaplanowano także indywidualne korepetycje przedmiotowe  dla uczniów. Osoby niepełnosprawne korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych oraz w przypadku konieczności usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Tegoroczni Uczestnicy biorą także udział w treningach kompetencji społecznych z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Wezmą też udział w treningu kompetencji zawodowych w formie 3 dniowego wyjazdu szkoleniowego.

W 2017 roku realizowane są także kursy językowe oraz kurs prawa jazdy kat. B. Przez cały okres udziału w projekcie uczestnicy są objęci wsparciem pracowników socjalnych.

Indywidualne formy wsparcia w projekcie prowadzone są częściowo w miejscu zamieszkania uczestników, w zależności od sytuacji zdrowotnej osoby.

W projekcie będzie prowadzona również aktywizacja zawodowa uczestników, w ramach której zostaną zorganizowane staże zawodowe przygotowujące do zatrudnienia oraz kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

W ramach projektu współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin i wykonawcami  z terenu powiatu oświęcimskiego i okolic. W galerii znajduje się krótka fotorelacja z wybranych zajęć indywidualnych i grupowych zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Dziękujemy specjalistom realizującym wsparcie na rzecz naszych Uczestników za udostępnienie zdjęć.

Rekrutacja uczestników do projektu na rok 2018 rozpocznie się w styczniu 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu „Nowe wyzwania-lepsza przyszłość” w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu 33 843-70-58.