Rodziny Zastępcze

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020r. poz. 821 z pozn.zm.) samorząd powiatowy zapewnia pieczę zastępczą dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych, jak również wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających różne formy pieczy zastępczej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)    rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
2)    rodzina zastępcza niezawodowa, którą tworzą osoby niebędące wstępnymi dziecka, z tym, że: rodziny zastępcze niezawodowe mogą stanowić osoby spokrewnione,  spowinowacone lub niespokrewnione z dzieckiem;
3)    rodzina zastępcza zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczna – dla dzieci niedostosowanych społecznie, małoletnich matek z dziećmi  i dla dzieci niepełnosprawnych, którą tworzą wyłącznie osoby niespokrewnione z dzieckiem;
4)    rodzinny dom dziecka, który tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim opieki.
Finansowanie dziecka w rodzinie zastępczej określa w/w ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i tak:
– w przypadku rodziny spokrewnionej pomoc na dziecko zdrowe wynosi – 746 zł
– w przypadku rodziny niezawodowej i zawodowej – pomoc na dziecko zdrowe wynosi 1131 zł. ,
– dodatek na dziecko z ustalonym stopniem niepełnosprawności 227 zł
Rodzina wychowująca dziecko w rodzinie zastępczej ma prawo do dofinansowania do wypoczynku letniego na każde dziecko w wysokości nie wyższej niż 500 zł, a rodzina zawodowa, z którą zawarto umowę cywilnoprawną o świadczenie usług ma prawo do wynagrodzenia za świadczoną pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż 2168,76 zł oraz prawo do miesięcznego urlopu wypoczynkowego. W okresie niesprawowania opieki rodzina zawodowa ma zagwarantowaną pomoc przez rodzinę pomocową, której za ten okres przysługuje wynagrodzenie.

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej winien być okresowy do czasu, kiedy rodzicom biologicznym nie zostanie przywrócona pełnia władzy rodzicielskiej i dopóki nie nabędą wystarczających  umiejętności  opiekuńczo-wychowawczych dających gwarancję właściwego wychowania i opieki.

Ważna informacja dotycząca procedury poszukiwania rodziny zastępczej dla dziecka:
 
Jeżeli postępowanie w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej toczy się z urzędu, sąd może zwrócić się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  w celu wskazania osób właściwych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku, jeśli na terenie naszego powiatu nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej z powodu braku wolnych miejsc w rodzinach zastępczych, Organizator wszczyna procedurę poszukiwania miejsca dla dziecka poza powiatem, celem realizacji postanowienia sądu.
W pierwszej kolejności  rozsyłane są zapytania o umożliwienie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do jednostek (PCPR-ów. MOPR-ów i MOPS-ów na prawach powiatu)  na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. W sytuacji braku miejsc w rodzinach na terenie powiatów sąsiadujących, rozsyłane są zapytania do jednostek na terenie całego kraju.
Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z innego powiatu, otrzymujemy od właściwego Organizatora  wskazanie rodziny zastępczej wraz z dokumentacją kandydatów. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczenie dziecka pochodzącego z naszego powiatu w rodzinie zastępczej zamieszkującej poza powiatem, następuje wyłącznie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatem pochodzenia dziecka a powiatem zamieszkania rodziny zastępczej. 
W związku z powyższym dzieci nie mogą być umieszczane w rodzinach zastępczych zamieszkałych poza naszym powiatem, indywidualnie zgłaszających się do nas, jako osoby wyrażające gotowość do przyjęcia dziecka.  

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Skład Zespołu:

  • Bożena Świerczek – Kierownik Zespołu
  • Agnieszka Lubańska – Koordynator Pieczy Zastępczej
  • Sabina Nidecka – Koordynator Pieczy Zastępczej
  • Monika Noworyta – Pracownik socjalny
  • Marta Kordas – Pracownik socjalny
  • Alicja Borowczyk – Pedagog
  • Mariusz Twardowski – Psycholog

Aktualności

https://pcproswiecim.pl/category/rodzina-zastepcza/

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
33/ 841 15 95
697 010 611
e-mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com  |  pcpr@powiat.oswiecim.pl