Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią i w związku z tym z ograniczonym kontaktem z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START należy pobrać, wypełnić i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

WAŻNE!

Druk SDS-1 strona 1

NAZWA ORGANU, ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA DOBRY START
należy wpisać:

NAZWA ORGANU:

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu


ADRES ORGANU:

  1. Wyspiańskiego 10
    32-600 Oświęcim

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.

Program nie obejmuje dzieci:

– realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu,

– w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole,

– studentów szkół wyższych.

Wnioski przyjmujemy od miesiąca sierpnia.