Szkolenia dla kandydatów

Prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie Programu Szkoleniowego „RODZINA” – opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, który został zatwierdzony Decyzją Ministra Polityki Społecznej Nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013r.

Program Szkoleniowy „Rodzina” jest polską adaptacją Pakietu Choosing to Foster – The Challenge to Care”. Pakiet „Rodzina”  ma zasięg ogólnopolski, stanowi narzędzie i metodę do przeprowadzania specjalistycznych kursów. Jest to program edukacyjny, którego celem jest wzmacnianie i wspieranie rodziny zarówno naturalnej jak i zastępczej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Zdobycie kwalifikacji

Rodzice zastępczy podejmujący się opieki nad dzieckiem powinni być odpowiednio przygotowani do pełnienia tej trudnej funkcji, a ich kompetencje  opiekuńczo -wychowawcze potwierdzone stosownym certyfikatem. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Kierownik  Zespołu ds. RPZ, Psycholog, Pedagog, Pracownik Socjalny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje 62 godz. dydaktyczne – realizowanych w trakcie 6 spotkań w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tym 10 godz. zajęć praktycznych  do zrealizowania w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Tematy spotkań:

 1. Piecza zastępcza – co to takiego?
 2. Twoja rodzina a piecza zastępcza
 3. Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych
 4. Umiejętności
 5. Opanowanie trudnych zachowań
 6. Kolejny etap – pożegnanie

Osoby zainteresowane szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt:

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel: 33/ 841 15 95

Zawodowe rodziny zastępcze

Na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej może ona zostać objęta procedurą przekwalifikowania na zawodową rodzinę zastępczą. Kandydaci, spełniający kryteria  zostają zakwalifikowani do szkolenia uzupełniającego w wymiarze 18 godzin dydaktycznych. Zakres programowy szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
RODZINY ZASTĘPCZEJ
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Pełnienie tej funkcji – rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697):

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

WAŻNE:

 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Szkolenie dla kandydatów zakwalifikowanych wstępnie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpocznie się po utworzeniu się grupy kandydatów (co najmniej 6 osób).