Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje osób gotowych zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym rodzinnej pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Wolontariat to dobrowolne i niezarobkowe niesienie pomocy oraz wspieranie własną pracą wybranej przez siebie inicjatywy. Zaangażowanie w działania na rzecz innych osób czyni świat lepszym miejscem do życia, przede wszystkim dla najsłabszych.

Ponadto, wolontariat pozwala na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, a także na odkrycie w sobie wielu cech takich jak: umiejętność działania w zespole, pomysłowość, kreatywność czy empatię. Wolontariat pomaga nam stać się osobami bardziej wrażliwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los innych ludzi.

W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariuszy pomocy rodzinom zastępczym pochodzącym z terenu powiatu oświęcimskiego, wspierania dzieci z rodzin zastępczych poprzez:

  • dzielenie się z nimi swoimi zainteresowaniami,
  • udzielanie im korepetycji z różnych przedmiotów,
  • pomaganie w odrabianiu lekcji,
  • nadrabianie zaległości szkolnych,
  • organizowaniu dzieciom czasu wolnego.

Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mają możliwość korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Każdy z Wolontariuszy może pomagać zarówno okazyjnie jak i w sposób regularny i długofalowy. To ile czasu Wolontariusze przeznaczają na pomoc innym zależy od potrzeb dziecka oraz rodziny, a także możliwości samego Wolontariusza.

Kto może zostać Wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, która chce nieść pomoc innym, nawiązać nowe kontakty, ciekawie i twórczo spędzać wolny czas podnosić własne kompetencje i umiejętności wychowawcze, zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiele innych.

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Wolontariusza prosimy o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Oświęcimiu osobiście- siedziba PCPR w Oświęcimiu ul. Bema 4 pok. nr. 12, e-mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com lub pod nr. tel. 338411595.