SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW

Prowadzimy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie Programu Szkoleniowego „RODZINA” – opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, który został zatwierdzony Decyzją Ministra Polityki Społecznej Nr 30/2013/RZ z dnia 19 grudnia 2013r.

Program Szkoleniowy „Rodzina” jest polską adaptacją Pakietu Choosing to Foster – The Challenge to Care”.

Pakiet „Rodzina” ma zasięg ogólnopolski, stanowi narzędzie i metodę do przeprowadzania specjalistycznych kursów. Jest to program edukacyjny, którego celem jest wzmacnianie i wspieranie rodziny zarówno naturalnej jak i zastępczej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

ZDOBYCIE KWALIFIKACJI

Rodzice zastępczy podejmujący się opieki nad dzieckiem powinni być odpowiednio przygotowani do pełnienia tej trudnej funkcji, a ich kompetencje opiekuńczo -wychowawcze potwierdzone stosownym certyfikatem. Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Kierownik Zespołu ds. RPZ, Psycholog, Pedagog, Pracownik Socjalny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 62 godz. dydaktyczne – realizowanych w trakcie 6 spotkań w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tym 10 godz. zajęć praktycznych do zrealizowania w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Tematy spotkań:

 1. Piecza zastępcza – co to takiego?
 2. Twoja rodzina a piecza zastępcza
 3. Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych
 4. Umiejętności
 5. Opanowanie trudnych zachowań
 6. Kolejny etap – pożegnanie

Osoby zainteresowane szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt:

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel: 33/ 841 15 95

Jak zostać Zawodową Rodziną Zastępczą?

Na wniosek rodziny zastępczej niezawodowej może ona zostać objęta procedurą przekwalifikowania na zawodową rodzinę zastępczą. Kandydaci, spełniający kryteria zostają zakwalifikowani do szkolenia uzupełniającego w wymiarze 18 godzin dydaktycznych.

Zakres programowy szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Pełnienie tej funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz.447):

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone;
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

WAŻNE:

 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Szkolenie dla kandydatów zakwalifikowanych wstępnie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpocznie się po utworzeniu się grupy kandydatów, (co najmniej 6 osób).

Mamy Wakaty dla Mamy i Taty

Rodzina zastępcza przyjmuje pod opiekę dzieci, których rodzice z różnych przyczyn nie mogą wychowywać. Rodzina zastępcza pełni swoją funkcję tymczasowo – na czas ustania przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy lub możliwości adopcji, bądź długoterminowo – do osiągnięcia przez nie pełnoletności.                                   
Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie, osoby będące w związkach nieformalnych, a także osoby samotne, w różnym wieku.

Zapewniamy:

 • comiesięcznie świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka
 • bezpłatne szkolenia dla kandydatów
 • wsparcie i pomoc pracownika socjalnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pomoc prawną oraz psychologiczno-pedagogiczną

Rodziny Zastępcze potrzebne od zaraz !

Tel. 33 841 15 95 oraz 697 010 611