W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze względu na charakter świadczeń, istnieje podział na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Wymagane dokumenty

  • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
  • odpis zupełny aktu urodzenia
  • potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej
  • wniosek o przyznanie świadczenia
  • inne w razie potrzeby

Obligatoryjna (obowiązkowa) pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka i pełnoletniego wychowanka:

Pomoc finansowaKwotaUwagi
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
wniosek

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka
wniosek
a) 785 zł miesięcznie
w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej

b) 1189 zł miesięcznie
w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka
przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:
a) uczy się i
b) nie osiągnęło 25. roku życia
lub
a) uczy się i
b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
wniosek
239 zł miesięcznieprzysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka na następujących zasadach:
a) uczy się i
b) nie osiągnęło 25. roku życia
lub
a) uczy się i
b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Fakultatywna (nieobowiązkowa) pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka:

Pomoc finansowaKwotaUwagi
dofinansowanie do wypoczynku dziecka
wniosek
do 500 zł– jednak nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztóww przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem
świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
wniosek
do 1000 zł jednorazowow przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
wniosek
a) w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie
b) jednorazowo lub okresowo
w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat, wysokość świadczenia ustalamy z tym powiatem
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń)a) proporcjonalnie, do wysokości wydatków
b) okresowo
dotyczy rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka